Ana Sayfa Bilgi Edinme Beyaz Masa İletişim E-Ödeme
   
Derbent Belediyemiz Başkan Meclis Kurumsal DerbentTv İlanlar Foto galeri E-Belediye Etkinliklerimiz Beyaz Masa
Ana Sayfa  >  Belediye Kanunu
İnteraktif Menü
Derbent
Belediyemiz
Başkan
Nikah İşlemleri
DerbentTv
Sık Sorulan Sorular
Haberler
Foto galeri
Kültürümüz
Bilgi Edinme
Etkinliklerimiz
Mobese Kamera İzle
Hizmet Standartı
 
 
Belediye Kanunu
BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 1580

                                           

                                        *                                      

                                       * *                                     

    Bu kanun ile ilgili tüzükler için, "Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara göre  

düzenlenen nümerik fihristine bakınız.                                          

    Bu kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Yönet-

melikler için,"Yönetmelikler Külliyatı"nın kanunlara göre düzenlenen nümerik   

fihristine bakınız.                                                             

    Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için "Yürürlükteki bazı kanunların 

mülga hükümleri külliyatı"nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine     

bakınız.                                                                        

                              Cilt : 2        Sayfa : 1305                     

                                         *                                     

                                        * *                                     

                                                                               

                                   BİRİNCİ  FASIL                              

                                Belediyelerin idaresi                          

                                                                               

    Belediye                                                                    

    Madde 1 - Belediye, beldenin ve belde sakinlerinin mahalli mahiyette müş-  

terek ve medeni ihtiyaçlarını tanzim ve tesviye ile mükellef hükmi bir şahsiyet-

tir.                                                                            

    Belediye teşkilatı mecburi olan yerler                                     

    Madde 2 - (Mülga : 4/5/1960 - 7469/2.md.)                                  

    Belediye idaresinin mevdu olduğu makam ve heyetler :                       

    Madde  3 - Belediye idaresi, belediye meclisi ile belediye encümeni ve     

belediye reisi ve muavinlerine, belediye şubeleri mevcut ise şube müdürlerine  

ve şube heyetlerine mevdudur.                                                   

                                                                               

    Belediye sınırlarının tahdidi                                              

    Madde 4 - Bu kanunun hükümleri başlar başlamaz şimdiye kadar sınırı tah-   

dit edilmemiş olan beldelerin sınırı aşağıda tarif edildiği şekilde çizilir:   

    A : Ötedenberi beldeye ait sayılan bütün tarla, bağ, bahçe, çayır, mer'a   

zeytinlik, palamutluk, baltalık, otlak gibi yerler sınır içinde kalır.          

    B : Bir beldenin sınırını derelerden, tepelerden, yollardan veya diğer     

değişmeyen işaretli yerlerden geçirmek kabil değilse büyük taşlar dikilerek    

gösterilir.                                                                    

    C : Belde ahalisinden bazı kimselerin başka bir köy veya belde arazisi     

içinde kalan emlak ve arazisi,sahiplerinin bulunduğu beldenin değil bu emlak ve

arazinin bulunduğu belde veya köy sınırı içinde gösterilir.                    

    D : Ötedenberi müştereken intifa edilen çayır, yayla ve korulardan mer'a   

ve menba ve tepelerden taamülü veçhile alakadarların istifade hakları bakidir. 

Bu suretle belediye sınırı dahilinde kalıp başkalarının hakkı intifaları bulu- 

nan bu kabil yerler hakkında sınır kağıdına şerh verilir.                      

                                                                               

KANUNLAR, ŞUBAT 1991 (Ek - 7)                                                  

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

    E : Yukardaki tariflere göre çizilen sınırın geçtiği yerlerin isimleri bu  

kağıda yazılmakla beraber sınırın nerelerden geçtiğini gösterir bir harita     

tanzim ettirilir.                                                              

    F : Komşu köyler ve beldeler ile nizalı olan yerler sınır kağıdında ve ha- 

ritasında ayrıca gösterilir.                                                   

    G : Sınır nizaları, meclis mukarreratının tebliği tarihinden itibaren 31   

gün zarfında alakadar tarafın ihtiyar ve belediye meclislerinin müracaatları   

dinlenmek şartiyle beldenin sınırını kati ve nihai surette tasdika salahiyettar

olan makam tarafından halledilir.                                              

    H: Sınır kağıdı ile haritaları, beşinci madde ahkamı icra edilmek üzere    

belediyelerce dörder nüsha olarak tanzim ve salahiyettar mercilere irsal olunup

tasdik edildikten ve iktisabı katiyet eyledikten sonra bir nüshası belediyeye  

tevdi, ikinci nüshası tasdika salahiyettar makamca muhafaza, üçüncü nüshası Da-

hiliye Vekaletindeki dosya meyanınına vazı ve dördüncü nüshası mahalli tapu    

dairesine teslim edilir.                                                       

                                                                               

    Sınırların tasdikı şekli                                                    

    Madde 5 - Belediye sınırları:                                              

    A - Seksen binden az nüfuslu olan beldelerde belediye meclislerinin kararı 

ve mahali idare heyetinin mütalaası alındıktan sonra vilayet idare heyetinin   

tasdikı ile.                                                                   

    B - (Değişik:4/7/1988 -KHK-336/1 md.; Aynen kabul: 7/2/1990 - 3612/10 md.) 

Seksen binden fazla nüfuslu belediyelerde belediye meclisinin kararı, idare    

heyetinin muvafakatı, Valiliğin teklifi ve İçişleri Bakanlığının tasdiki ile ke-

sinleşir.                                                                      

    Tasdik edilmeyen sınır kağıtları esbabı mucibesiyle mahallerine iade edilir.

Sınırın değiştirilmesine ihtiyaç olursa yeni sınırın çizilmesi aynı usule tabi-

dir.                                                                           

    Sınır ihtilaflarının halli                                                 

    Madde 6 - Beldeler veya köyler arasında sınır ihtilafı çıkarsa aşağıda tarif

olunduğu şekilde hallolunur :                                                  

    İhtilaf bir kaza dahilindeki belde ve köyler arasında ise kendilerine mahal-

li en büyük mülkiye memuru tarafından tahriren vakı olacak tebligat üzerine ala-

kadar ihtiyar veya belediye meclislerinin en çok otuz bir gün zarfında bildire-

cekleri mütalaaları tetkik olunmak şartiyle kaza idare heyetinin esbabı mucibeli

kararı ve vilayet idare heyetinin aynen veya tadilen tasdiki ile;               

    İhtilaf bir vilayete merbut ve muhtelif kazalar dahilindeki belediye ve köy-

ler arasında ise kezalik kendilerine mahalli en büyük mülkiye memuru tarafından

yapılacak tahriri tebligat üzerine alakadar ihtiyar veya belediye meclislerinin

en çok otuz bir gün zarfında bildirecekleri mütalaaları tetkik olunmak şartıyle

vilayet idare heyetlerinin kararı ve vilayet umumi meclisinin tasdikı ile kati 

surette hallolunur.                                                            

     Belde veya belde aksamının ayrılması veya başka parçaların belde ile bir- 

leşmesi                                                                        

     Madde 7 - (Değişik: 4/5/1960 - 7469/1 md.)                                

     A) Bir köy veya meskün sahaları arasında merkez ittihaz edilecek yere aza-

mi 500 metre mesafesi bulunan birkaç köyün veya köylerle köy kısımlarının veya-

hut muhtelif köy kısımlarının birleşerek belediye kurabilmeleri için nüfusları 

tutarının son nüfus sayımına göre 2.000 den fazla olması, köy ihtiyar meclisinin

bir mazbata ile veya seçmenlerinin en az yarısından fazlasının yazılı olarak ma-

hallin en büyük mülkiye memuruna müracaat etmesi veya valinin re'sen bu işe lü-

zum göstermesi lazımdır.                                                        

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

    Bu takdirde valinin ilgili seçmenlerin reylerinin alınması hususundaki     

vakı işarı üzerine mahalli seçim kurulları en az onbeş gün içinde tayin ve ilan

olunacak gün ve mahalde seçmenleri rey vermeye davet ederek belediye meclisi   

azaları seçimindeki usul ve şartlar dairesinde köy veya kısımlarının ayrı ayrı 

reylerini alır ve neticeyi bir tutanakla valiliğe bildirir.                    

    Valilikçe muamele vilayet umumi meclisine intikal ettirilir. Vilayet umumi 

meclisince kurulacak belediyenin gelirlerinin kanunlarında yazılı hizmetlerin  

ifasına yetip yetmiyeceğine ve teklifin faydalı olup olmıyacağına dair ittihaz 

olunacak karar valiliğin mütalaasiyle birlikte Dahiliye Vekaletine gönderilir. 

Devlet Şurasının kararı ve Reisicumhurun tasdikı ile o yerde belediye kurulur. 

                                                                               

    B) Bir beldenin bazı kısımlarının ayrılarak ayrı bir belde haline gelmesi, 

    C) Bir beldenin tamamının diğer bir belde ile birleşmesi,                  

    Ç) Bir beldenin bazı kısımlarının komşu bir beldenin içine girmesi,        

    D) Köylerin veya köy kısımlarının bir belde sınırı içine girmesi hallerinde

A) fıkrasındaki şekil ve şartlara riayet edilmekle beraber (B) ve (Ç) fıkrala- 

rındaki hallerde esas belde nüfusunun 2.000 den aşağı düşmemesi şarttır.       

    (C), (Ç) ve (D) fıkralarındaki hallerde nüfus  şartı aranmıyacağı gibi hiz-

metlerin layıkı veçhile ifası imkanları nazarı itibara alınarak mesafe 2.500   

metreye çıkarılabilir.                                                         

    (B), (C) ve (D) fıkralarındaki hallerde köy ihtiyar meclisleri yerine bele-

diye meclisleri kaim olur.                                                     

    (Ç) Ve (D) fıkralarındaki hallerde ayrıca iltihak olunacak belediye sakinle-

rinin reylerine müracaat olunmayıp birleşmek istiyen köy veya belediye kısmında

yapılan rey verme neticesiyle diğer muameleli evrak valilikçe iltihak olunacak 

belediyeye gönderilir. Belediye evrakın tevdiinden itibaren onbeş gün içerisinde

istek hakkındaki kararını verir. Bu kararın talep sahibine tebliğinden itibaren

onbeş gün zarfında itiraz edilirse meclisi umuminin ve valiliğin mütalaasiyle  

muameleli evrak Devlet Şürasına gönderilir. Devlet Şürası keyfiyeti tetkik ve  

iltihaka karar verdiği takdirde (A) fıkrası gereğince muamele tekemmül ettiri- 

lir.                                                                            

    (C) fıkrasındaki halde sadece ilgili belediye meclislerinin kararları alı- 

nır.                                                                           

    Muayyen bir arazi üzerinde Hükümetçe yeniden kurulan ve nüfusları 2.000 den

fazla olan yerlerde hudutları gösterilmek suretiyle Dahiliye Vekaletinin teklifi

ve Reisicumhurun tasdikı ile belediye kurulur.                                 

    Vilayet ve kaza merkezlerinde nüfusları ne olursa olsun belediye kurulması 

mecburidir.                                                                    

    Bir vilayet merkez belediyesi sınırları içinde kurulan kazaların merkezle- 

rinde belediye teşkil edilmeyip bu gibi yerlerde belediye şubesi ihdas olunur. 

    Mahalleler ihdası, ilgası isimleriyle hudutlarının tayini                  

    Madde 8 - Bir belediye sınırı içinde mahalleler ihdası, ilgası, birleştiril-

mesi, isimleriyle hudutların değiştirilmesi belediye meclisinin ve mahalli idare

heyetinin kararı ve valinin tasdikı ile icra edilir.                           

    Belde isimlerinin değiştirilmesi                                           

    Madde 9 - Bir beldenin isminin değiştirilmesi belediye meclisinin ve vilayet

idare heyetinin kararı üzerine Şürayı Devletin mütalaası alınarak İcra Vekilleri

Heyetinin tasdikı ile yapılır.                                                 

    Belediye şubeleri teşkili                                                  

    Madde 10 - Nüfusunun arazi üzerinde tekasüfü itibariyle muhtelif kümelerden

müteşekkil olan beldelerle nüfusu seksen bini geçen beldelerde belediye şubeleri

teşkili caizdir. Belediye şubelerinin teşkili veya ilgası, hudutlarının tesbit 

ve tadili aşağıda tarif edilen şekilde olur :                                   

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

    Belde dahilinde şube haline geçmesi istenilen belde kısmında sakin belediye

müntehiplerinin en az yarısından fazlasının imzalı bir talebi veya belediye    

meclisinin müracatı ve teklifi üzerine en büyük mahalli mülkiye memuru o dai-  

rede intihap hakkını haiz halkın reyine müracaat edilmesini kaza idare heyetine

icra ettirir. İdare heyeti on beş gün evvelinden tayin ve ilan edeceği günde şu-

be haline geçecek belde kısmı müntehipleriyle mütebaki müntehipleri beldenin   

muayyen bir mahallinde rey vermeğe davet eder (Reyler belediye intihabatındaki 

usul ve şarta tevfikan alınır.) İdare heyeti reylerin neticesini mazbata ile   

tespit eder ve doğrudan doğruya valiye gönderir. İdare heyetinin mazbatası üze-

rine vilayet idare heyetinin vereceği karar, Şürayi Devletin mütalaası ve İcra 

Vekilleri Heyetinin tasvibi üzerine, Reisicumhurun tasdikı ile icra edilir.    

    Bir veya birkaç köy veya mahallenin birleşerek belediye idaresi tesis etme-

si                                                                             

    Madde 11 - (Mülga: 14/2/1958 - 7078/2 md.)                                  

    4, 5, 6, 7, ve 1O uncu maddelerdeki kararların tatbiki                     

    Madde 12 - (Değişik: 20/3/1997-4231/3 md.)                                 

    4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 10 uncu maddelerde bildirilen kararlar,    

katileşme tarihini takip yılın 1 Ocak gününden itibaren tatbik olunur. Ancak   

yeni belediye kurulması halinde yukarıdaki hükümler, ilk genel mahalli idareler

seçimlerinin yapılacağı yılın 1 Ocak gününden itibaren tatbik olunur. Tatbikin-

den en az bir ay evvel mahallin en büyük mülki amiri tarafından gazetelerle ve 

diğer vasıtalarla ilan olunur.                                                 

                                                                               

    Hemşeri hukuku                                                             

    Madde 13 - Her Türk, nüfus kütüğüne yerli olarak yazıldığı beldenin hemşe- 

risidir. Hemşerilerin belediye işlerinde reye, intihaba, belediye idaresine    

iştirake ve belde idaresinin devamlı yardımlarından istifadeye hakları vardır. 

                                                                               

    Belde sınırı dahilindeki şahısların vazifeleri                             

    Madde 14 - Belediye sınırı içinde oturan, bulunan, ilişiği olan her şahıs  

belediyenin kanununa, nizam ve talimatına müstenit emirlerini, hükümlerini     

tutmak, yapmak, resim ve harç, ücret ve aidatlarını vermekle mükelleftir.      

                                                                                

                                  İKİNCİ FASIL                                 

                                                                               

    Belediyenin vazifeleri                                                      

    Madde 15 - Belediyelerin kanunlar ve nizamnamelerle muayyen hukuku, buna   

mukabil beldenin ve belde halkının sıhhat, selamet ve refahını temin, intizamını

halelden vikaye maksadiyle yapacağı vazifeleri vardır.                          

    Bu vazifeler aşağıda yazılanlarla, ayrıca kanun ve nizamname ve talimatna- 

melerle muayyen hususlardır (1) :                                              

    1 - Umuma açık olan yerlerin temizliğine, intizamına bakmak;               

    2 - Yenilecek, içilecek ve umumun sıhhatine mütaallik kullanılacak şeyle-  

riyle yerlerinin, mahsus kanun, nizamname veya talimatnamesine tevfikan muraka-

besi;                                                                          

    3) (Değişik: 2/12/1960 - 150/1 md.) Umumun yiyip içmesine yatıp kalkmasına,

taranıp temizlenmesine, eğlenmesine mahsus lokanta, birahane, gazino, kahve-   

-------------------------                                                      

(1) 11/5/1953 tarih ve 6085 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile bu maddedeki     

kara nakil vasıtalarına belediyelerce numara ve plaka verilmesi, belediye ve   

hususi idarelerce resim, harç ve vergi alınması, gidip, gelme güvenliğinin     

düzenlenmesi nakil vasıtaları niteliklerinin düzenlenip denetlenmesi hakkındaki

hükümler ile bu kanunda yer alan karayolları trafiği ile ilgili hükümler yürür-

lükten kaldırılmıştır.                                                         

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

hane, kıraathane, meyhane, han, otel, hamam, sinema, tiyatro, bar, dansing ve  

emsali yerlerin ve bu mahallerde satılan ve kullanılan şeylerin temizliğine,   

sıhhiliğine ve sağlamlığına dikkat etmek ve kanun ve talimatname mucibinde bu  

gibi yerlerin işletilmeleri için gece ve gündüz açık kalmalarına ve inzibati se-

beplere nazaran zabıtaca verilecek ruhsat üzerine sınıflarına ve tarifelerine  

göre bunlar için ruhsatname vermek ve açık ve kapalı bulunacağı saatleri mahalli

en büyük mülkiye  amirinin de muvafakatı alındıktan sonra tayin eylemek, ücret 

tarifelerini tanzim ve tasdik etmek ve bu gibi yerlerde işi çeviren ve çalışan-

ların ehliyet ve sıhhatleri müsait olup olmadığına göre işlemelerine izin vermek

veya menetmek,                                                                  

    Ütücüler, kolacılar, lekeciler, giyim ve ev eşyası temizleyici ve boyacıla-

rı, ayakkabı tamirci ve boyacıları ve emsallerine ait ücret tarifelerini mesleki

teşekküllerin de mütalaasını almak suretiyle tanzim ve tasdik etmek;           

    4 - Salgın ve bulaşıcı insan ve hayvan hastalıklarının önüne geçmek ve ya- 

yılmasına mani olmak için mahsus kanun, nizamname veya talimatnameleri mucibince

tatbik edilen tedbirler hakkında hükümet teşkilatiyle birlikte çalışmak;       

    5 - Ölenleri muayene etmek ve gömülmesine ruhsat vermek ve belediyelerce   

gösterilen mezarlıklardan başka yerlere ölü gömdürmek, ücretli ücretsiz olan   

cenazeleri fenni şartlar dairesinde teçhiz, tekfin ve nakletmek, gömmek ve bele-

diye mezarlıkları ve fenni cenaze yıkama yerleri tesis ve idare etmek ve hayvan

ölülerini yaktırmak veya gömdürmek;                                            

    6 - Sıhhi şartları cami belediye salhanesinden başka yerlerde kasaplık hay-

van kestirmemek;                                                               

    7 - Belediye depolarından başka yerlerde kanun ve nizam ve talimat ile muay-

yen miktar haricinde kabili iştial ve infilak maddeler bulundurmamak, buna ria-

yet etmeyenlerin mallarını belediye deposuna kaldırmak ve nısıf bedelini ceza  

olarak belediyeye almak;                                                       

    8 - Mürebbiye, sütnine, hizmetçi, aşçı, çamaşırcı, uşak, hamal, şöfor, ara-

bacı, kayıkçı, berber, mevaddı gıdaiye satıcısı, süthanelerde hizmet edenlerle 

süt satanlar ve emsali ve halk ile temas eden hizmet erbabı işçilerin sıhhi ve 

fenni muayenelerini yaptırmak, ehliyet ve sıhhat vesikaları alanların işlemele-

rine izin vermek ve bunları daima tescil ederek müseccel olmayanları menetmek  

(kayıkçıların ehliyetini tayinde mahalli liman reislerinin mütalaası alınacak- 

tır);                                                                          

    9 - Belediye sınırı dahilindeki deniz, göl ve nehirlerde belde sınırı da-  

hiline münhasır olmak üzere, seyrüsefer eden istimbot, motörbot ve her nevi ka-

yık, mavuna ve salapurya gibi denizdeki ufak nakliye vasıtalariyle hususi sandal

ve kayıklar ve karada belediye sınırı dahilinde umuma mahsus mahallerde seyrüse-

fer eden yük ve binek araba ve hayvanları ve otobüs, otomobil ve emsali (şimen-

diferlerden maada) nakliye vasıtalarının sağlamlığına, temizliğine dikkat ederek

bunların azami haddi istiabisini ve tahammül derecelerini ve sınıflarını ve nu-

maralarını tayin ve işletenlerin ehliyet ve sıhhatlerini murakabe ve ücret ta- 

rifelerine riayetlerini temin edecek tedbirler ittihaz etmek ve icabında bunları

bizzat temin ve idare eylemek ve mevzu kanunlar mucibince salahiyettar daireler-

den verilen vesikalara müsteniden işlemlerini ruhsata bağlamak.                

    (Deniz vasıtalarının haddi istiabisini ve sağlamlığını tayinde mahalli liman

dairesiyle ticaret müdürlüklerinin mütalaası alınır);                          

     Beldeler veya beldelerle köyler arasında seyrüsefer eden yük ve binek araba

ve hayvanları ile otomobil, otobüs ve kamyonların sağlamlığına, temizliğine dik-

kat ederek bunların azami haddi istiabisi ve tahammül derecelerini tesbit ve sı-

nıfları-                                                                        

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

nı, numaralarını tayin ve işletenlerin ehliyet ve sıhhatlerini murakebe etmek bu

vesait sahiplerinin daimi ikematgahlarının mensup olduğu kaza belediye idaresine

aittir;                                                                        

     10 - Umuma ait yerlerde gelip geçmeğe, nakliye vasıtalarının işlemesine en-

gel olacak, geçenlere zarar veya rahatsızlık verecek veya kaza çıkaracak ve bel-

denin umumi temizliğini bozacak şeyleri kaldırmak, nakliye vasıtalarının nevi ve

cinsine göre belde dahilinde azami ve asgari süratini ve işleyeceği ve işlemeye-

ceği, duracağı, yavaş gideceği yerleri tayin ve seyrüsefer tarifelerini tanzim 

ve ilan ve umumi intizamı temin etmek, beynelmilel otomobil seyrüseferlerinin  

talimatnamei mahsusuna tevfikan belediye sınırı dahilinde seyrüseferlerine muk-

tazi işaretlerin vaz'ı ile bu otomobille şoförlerin haiz olmaları lazım gelen  

evsafı tetkik etmek;                                                            

     Denizlere ait yerler için mahalli liman idaresinin mütalaası alınır.      

     11 - Yol, meydan, pazar, iskele, köprü ve nehirler gibi umuma ait yerlerden

ve denizlerden bir kısmını mürur ve ubur ihtiyacını tazyik etmeyecek surette ve

muvakkaten her hangi bir ameliye için işgal veya istimal edeceklere izin vermek

ve ruhsatsız işgalleri menetmek;                                               

     12 - Alelümum inşaat tamir ve ilaveler için kanun mucibince ruhsat vermek,

kanunsuz veya ruhsatsız başlanan ve yapılmakta olan inşaatı men ile hususi ka- 

nunların hükümlerini tatbik ve kazalı binaları ve baca ve duvarları yıktırmak, 

arsalarla yangın yerlerindeki kuyu ve çukurları kapattırmak veya tehlikelerini 

refetmek;                                                                      

     13 - Gıda maddeleri üreten işyerleri hariç Umumun selamet, sıhhat ve huzur

ve istirahatine tesiri melhuz olan imalat, istihsalat, müddehharat ve tesisatın

yerlerini; harman, kabristan, pazar, gaz depoları, kömür depoları ve süprüntü- 

lük mevkilerini ve şartlarını evvelden tesbit ve ilan etmek ve ona göre ruhsata

bağlamak (Belediye yeniden yapılacak umumi ahır ve samanlıkların yerini tayin ve

mevcut olanları sıhhi takyitlere tabi tutar); (1)                              

     14 - Kanun ahkamına tevfikan başı boş hayvanları tutmak, muhafaza etmek,  

belde dahilinden geçecek hayvan sürülerinin gelip gececeği yolları ve yaylıma  

gidecek hayvanların toplanacağı yerleri tayin ve tahdit etmek;                 

     15 - Aleni müzayedeli gayriresmi satışları murakabe etmek, umumi yerler-  

de toptan satılan ve tartılacak, ölçülecek şeyleri kanun ahkamına tevfikan     

tartmak ve ölçmek ve bilcümle tartı ve ölçüler alat ve edevatını ayarlamak,    

damgalamak;                                                                    

     16) (Değişik:2/12/1960 - 150/1 md.) Tesbit edilen toptan ve parekende     

azami satış fiyatlarına veya kar hadlerine ve ücret tarifelerine ve alınan     

kararlar veya yapılan ilanlar hükümlerine riayeti temin ve kontrol etmek.      

     Azami satış fiyatları ve kar hadleri tesbit edilen maddelerin, satışa     

arzedilmemesini veya satışdan imtina edilmesini, kaçırılmasını, saklanmalarını  

veya satılmadığı halde satılmış gibi gösterilmesini menetmek;                  

     17 - Dilencileri dilenmekten menedecek tedbirler almak;                   

     18 - Bırakılmış ve bulunmuş çocukları, delileri, dalanmış ve kudurmuşları,

sokakta bayılanları, kazaya ve afete uğrayanları koruyup gözetmek;             

     19 - Belediye kanun, nizam va yasaklarına uymayan, kanunen ruhsata tabi   

iken ruhsatsız yapılan, beldenin selamet, intizam, sıhhat ve huzurunu ihlal    

eden şeylere meydan vermemek ve bunları menetmek;                              

     20 - Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek istiyenlere izin vermek;      

     21 - Belediye hududu dahilinde orman, tarla, harman, bağ, bahçe, koru,    

çayır ve mer'aları ve alelümum araziyi hasardan muhafaza etmek;                

     22 - Yangın vukuunu menedecek tedbirleri almak, ateşe karşı ihtiyaç için  

umuma açık yerlerde imalathane ve fabrikalarda ve her dükkanda bulundurula-    

----------------                                                                

(1) Bu fıkranın başına, 24/6/1995 tarihli ve 560 sayılı KHK'nin 21 inci fıkrası

    ile "Gıda maddeleri üreten işyerleri hariç" ibaresi eklenmiş ve metne iş-  

    lenmiştir.                                                                  

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

cak tertibatı ve vesaiti tayin ve ilan ile ihzar ve ifa ettirmek, yangını taras-

sut, ihbar ve istihbar için lazım gelen tesisat ve teşkilatı yapmak, itfaiye tu-

lumba takımlarını ve tekerlekli itfaiye vesaitini her an ihtiyaca yarar halde  

bulundurmak, beldeyi tehdit edecek orman yangınlarına karşı kazma, kürek, balta

ve saire gibi vesaiti itfaiye bulundurmak, beldenin icap eden mahallerinde it- 

faiye havuzları, sarnıçları yaptırmak;                                         

     23 - Sokak, meydan, iskele, köprü, pazar, panayır yerleri gibi umumi mahal-

leri daima temiz tutmak, yıkamak, temiz sularla sulatmak, kışın çamur ve karları

ve buzları kaldırtmak ve geçenlerin kaymamasını temin eylemek;                 

     24 - Umumi ve hususi yerlerin süprüntülerini muntazam ve fenni vasıtalarla

toplatmak, kaldırtmak ve ifna etmek;                                           

     25 - 28 Nisan 1926 tarih ve 831 numaralı Sular Kanunu mucibince su getirt-

mek, suları sıhhi ve temiz tutmak;                                              

     26 - Belediye hududu dahilindeki müşterek bağ, bahçe, tarla ve bostanların

müşterek su kanallarını temizlettirmek, bozulan yollarını tamir ve bu husustaki

masrafları alakadarlardan tahsil etmek;                                         

     Bahçe, tarla, bostanların ve umumi yerlerin su birikintilerini kurutmak ve

kurutturmak, umumi ve hususi havuzların sularını şartlara uygun surette vakit  

vakit değiştirtmek ve tazelettirmek;                                            

     27 - İhtiyaca göre umuma mahsus ücretli ücretsiz helalar yaptırmak;       

     Umumi ve hususi binalarda yapılması mecburi olan helaların sıhhi şartlara 

uygun olmasını temin ettirmek;                                                 

     28 - Umumun (...) (1) kullanacağı şeylerin satıldığı ve muhafaza olunduğu 

mahallerin, umumun içinde yatıp kalkacağı, barınacağı veya bineceği, çalışıp iş-

liyeceği veya hayvanlarını koyacağı yerlerin sıhhi şartlara uygun olmasını temin

etmek;                                                                          

     29 - Kanun ve belediye kararlarının mecburi tuttuğu ahvalde veya ihtiyari 

olarak müracaat vakı olduğu takdirde insan, hayvan, eşya ve emlak hakkında harç-

lı harçsız, tıbbi, baytari, fenni muayeneler, kimyevi ve bakteriyolojik tahlil-

ler yapmak ve şeraiti sıhhiye raporu vermek;                                   

     30 - (Mülga: 9/7/1956-6785/60 md.)                                        

     31 - Beldenin sokak ve meydanlarını plana ve programa uygun olarak tanzim 

ve ıslah etmek, sınıflarını, isimlerini, numaralarını tayin etmek, buna göre   

ağaçlamak, döşemek, aydınlatmak, süslemek, duracak, sığınacak, dinlenecek yerler

yapmak ve iyi bir halde bulundurmak (2);                                        

     32 - Beldenin plana ve programa uygun, 13 Mayıs 1926 tarih ve 839 numaralı

kanuna ve diğer hususi ahkama tevfikan lağım ve çukurlarını inşa ve tamir etmek

ve ettirmek;                                                                    

     33 - Halk için kütüphane ve okuma salonları açmak, belediye bahçeleri, fi-

danlıkları, çocuk bahçeleri, oyun ve spor yerleri yapmak, belediye koruları    

yetiştirmek, bunları korumak ve işletmek (Bu işler için kafi mütehassıs buluna-

mayan belediyelere alakadar mahalli daireleri yardım eder);                    

     34 - Fakir ailelerin ikiz çocuklarına, alelümum öksüz, fakir, kimsesiz    

çocuklara para, hekim, ilaç, yeme, içme, giyinme, barınma, tahsil, terbiye     

cihetlerinden yardım etmek, fakir hastalara meccanen bakmak, ilaç vermek, fakir

cenaze-                                                                        

----------------                                                               

(1) Bu arada yeralan "yiyeceği, içeceği ve" ibaresi, 24/6/1995 tarihli ve      

    560 sayılı KHK'nin 21 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmış olup,        

    metinden çıkarılmıştır.                                                    

                                                                                

(2) 10/10/1983 tarih ve 110 sayılı KHK.nın 25/4 maddesi ile bu bendin, anılan  

    KHK.ye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.                        

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                               

lerini meccanen kaldırmak, alil, işten aciz olupta bakacak kimsesi olmıyanlara 

bakmak;                                                                        

     35 - Alelümum belediyelere ait suları, çeşmeleri, sebilleri, arkları, ha- 

vuzları, su taksim yerlerini, hazinelerini, kaynaklarını tanzim ve idame etmek;

     36 - Belediye sınırı dahilinde umuma mahsus iskele, rıhtım ve köprüleri   

plana göre inşa ve idame etmek;                                                

     37 - Yangın yerlerini ve mahalle haline getirilecek yerleri kanun dairesin-

de tanzim ve imar etmek ve alelümum inşaat, tamirat ve ilavat planlarını kanuna

tevfikan tetkik ve tatbik etmek;                                               

     38 - Alelümum sinai müessese ve fabrikaların, elektrik, tenvirat ve tesisa-

tının, makine ve motör ve inbiklerinin kazan, ocak ve bacalarının gerek ilk önce

ve gerek sonradan muttariden ve muntazaman fenni muayenelerini icra etmek, etra-

fındakilerin sıhhatları huzur, rahat ve malları üzerine fena tesir icra edip et-

mediklerini tetkik etmek, zararlarına mani olmak;                              

     39 - Kanunun mecburi tuttuğu ahvalde veya ihtiyari olarak müracaat vuku   

bulduğu takdirde her nevi inşaat ve tesisat için muayenei fenniye raporları ve 

şahadetnameleri vermek ve yahut mezkür tetkikatı yapacak müesseseye malik      

değilse en yakın bir müessese vasıtasiyle bu işleri temin etmek (1);           

     40 - Kanuna tevfikan fenni ve sıhhi mezbaha ve teferruatından madut olan  

barsakhane ve saire yapmak ve işletmek;                                        

     41 - (Değişik: 24/5/1957-6975/1 md.) Petrol Kanununa göre petrol hakkı    

sahipleri tarafından yapılan ve petrol ameliyatından madut bulunanları hariç   

olmak üzere gaz ve her nevi müştail maddeler depoları yapmak ve işletmek;      

     42 - Meydan ve pazar yerleri yapmak.                                      

     43 - (Değişik: 2/12/1960 - 150/1 md.) Ete, ekmeğe, yaş meyve ve yaş sebze 

ile odun ve mangal kömürüne doğrudan doğruya ve kati lüzum halinde mahalli idare

kurullarınca tasdik edilmek şartiyle diğer gıda ve zaruri ihtiyaç maddelerine  

toptan ve perakende azami satış fiyatları ve yaş meyve ve sebzeye mahasır olmak

üzere kar hadleri tesbit etmek ve icabında 2490 ve 1050 sayılı kanunlar hükümle-

rine bağlı olmaksızın bu maddeleri satın almak, satmak, stok etmek veya belirli

bir kar haddi dahilinde satın aldırmak, sattırmak ve ihtiyacı olanlara maksada 

göre dağıtmak üzere bir fon tesis ederek tanzim satış mağazaları kurmak ve haya-

tı ucuzlatacak sair tedbirleri almak;                                          

     44 - Meydan, cadde ve sokak gibi umuma ait yerlerde ilan işlerini idare   

etmek;                                                                          

     45 - Yetimhane, acezehane, doğum ve emzirme ve mecburi olarak meccani doğum

evleri tesisat ve teşkilatı ve mahalleri Sıhhat Vekaletince tayin ve tasdik    

edilmek şartiyle tımarhane, fenni tebhirhane ve tathir istasyonları vücude ge-  

tirmek ve işletmek;                                                            

     46 - Yarış yerleri yapmak ve işletmek;                                    

     47 - Kanuna göre doğrudan doğruya veya alakadar tarafından müracaat üzerine

gaz, su, elektrik sarfiyatını müş'ir saat ve aletleri veya taksimetreleri teftiş

etmek (1);                                                                     

---------------------------                                                    

(1)   10/10/1983 tarih ve 110 sayılı KHK. nin 25/4 maddesi ile bu bendin, anılan

      KHK. ye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.                     

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

    48 - Yersiz, yurtsuz olanlara iş bulmak, bunlardan garip olup çalışmayanla-

rı memleketine göndermek, kimsesiz kadın ve çocukları korumak;                 

    49 - Belediye varidatını tahsil etmek;                                     

    50 - Belediye hizmetleri için iktıza eden masrafları tesviye etmek;        

    51 - Belediye emval ve akaratını idare etmek;                              

    52 - Sıhhi muavenet ve imdat merkezleri yapmak ve işletmek;                

    53 - A: Plan ve tesisatı ve mahalleri Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletin-

ce tasdik edilmek şartiyle beldenin ihtiyaciyle mütenasip ücretli, ücretsiz be-

lediye hastanesi;                                                              

    B: Ehli hayvan hastalıklarının tedavisi için hayvan hastanesi tesis etmek  

ve işletmek;                                                                   

    54 - Gençler için mahallin ihtiyaciyle mütenasip stadyumlar tesis etmek ve 

işletmek;                                                                       

    55 - Belediyeye ait eğlence yerleri tesis etmek ve işletmek;               

    56 - Belediyeye ait ılıcaları işletmek, deniz hamamları ve her nevi yıkanma

müesseseleri açmak, açılmasına ruhsat verilenlere nezaret etmek;               

    (Ek: 12/6/1984 - 3019/1 md.) Yeteri kadar parasız halk plajları da açmak.  

    57 - Eczanesi olmayan yerlerde hususi kanuna tevfikan eczane açmak, fakirle-

re parasız veya ucuz ilaç vermek, ücretli ücretsiz muayenehane, dispanser vücude

getirmek, fakirler için meccani doğum yardımını temin etmek üzere ebe istihdam 

etmek;                                                                         

    58 - Her nevi et, yağ, balık, zeytinyağı, peynir ve sebze ve meyva, turşu, 

tuzlu balık gibi muhafazası ve satılması sıhhi ve baytari şeraite tabi yenilecek

şeylerin müzayedeli, müzayedesiz toptan alım ve satımının muayyen mahallerde ve

belediye nezareti altında icrasını temin için haller tesis ve idare etmek (Borsa

muamelatı cereyan eden mahallerde borsaya tabi mevat hakkında hususi kanun ahka-

mı tatbik olunur);                                                             

    (Ek fıkralar: 28/6/1984 - 3033/1 md.)                                      

    Belediyelerce, gerçek veya tüzelkişilerin belediye hudutları içinde yaş mey-

ve ve sebzelerin toptan alımı ve satımı için haller açmalarına izin verilebilir.

    Nüfusu 250.000 ve daha yukarı olan belediyelerde açılacak toptancı halleri-

nin kuruluş, yönetim ve işleyişlerine ait usul ve esaslar, belediye meclislerin-

ce tespit olunur.                                                              

    Nüfusu 250.000'den az olan belediyelerde açılacak toptancı hallerinin kuru-

luş, yönetim ve işleyişlerine ait usul ve esaslar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığın-

ca çıkarılacak bir yönetmelikle tespit olunur.                                 

    Bu yönetmeliklerle belirlenecek esaslara aykırı hareket edenler hakkında   

1580 sayılı Belediye Kanunu ile 80 sayılı Kanunun ceza hükümleri uygulanır. Top-

tancı hali kuracak olan gerçek ve tüzel kişilere lüzumlu krediler T.C. Ziraat  

Bankasınca sağlanabilir.(1)                                                    

    59 - Belediye tiyatrosu, sineması, belediye oteli ve gazinosu, halk müzeleri

ve hayvanat ve nebatat bahçeleri yapmak ve idame etmek ve yaptırıp işletmek;   

    60 - Borsa bulunmıyan yerlerde zahire pazarları ve ardiyeler yapmak ve iş- 

letmek;                                                                        

    61 - (Değişik: 2/12/1960 - 150/1 md.) Buz fabrikaları, sıhhi kar kuyuları, 

her çeşit gıda ve zaruri ihtiyaç maddelerinin muhafazasına mahsus soğuk hava   

mahzen veya depoları, umumi su depoları ve süthaneler, süt toplama merkezleriyle

süt dağıtma teşkilatı tesis etmek ve bunları işletmek.(...)(2)                 

--------------------                                                           

(1) Bu bendin, 24/6/1995  tarih ve 552  sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye      

    aykırı hükümlerinin, yaş sebze ve meyveler konusuna münhasıran uygulanmaya-

    cağı anılan kararname ile hükme bağlanmıştır.                              

(2) Bu arada yeralan "ve hususi teşebbüs tarafından kurulan aynı mahiyetteki   

    tesisleri sağlık ve teknik bakımlardan murakabe etmek" ibaresi, 24/6/1995  

    tarihli ve 560 sayılı KHK'nin 21 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmış   

    olup, metinden çıkarılmıştır.                                              

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

    62 - Mahrukat pazarları ve ardiyeleri yapıp idare etmek;                   

    63 - İktisat Vekaletinin müsaadesi alındıktan sonra mahsulat ve masnuat    

sergi ve panayır yerleri ve müzeleri kurmak ve işletmek;                       

    64 - Mezat salonları açmak ve işletmek;                                    

    65 - Belediye un ve inşaat malzemesi fabrikaları vücude getirmek ve idare  

etmek;                                                                         

    66 - Belediye fırınları yapmak ve işletmek;                                 

    67 - Belediye müessesatının muhafazası altında bulunan emtia üzerine iti-  

bar ve ikraz muamelesi yapacak müessesat vücude getirmek;                      

    68 - Ucuz belediye meskenleri yapmak ve belediye namına inşaat yaparak icar

etmek, belediyenin inkişaf ve tevessüe müsait mahallerinde arazi alarak yeni   

plana göre tanzim etmek ve yeniden inşaat yapmak isteyenlere satarak ihtikara  

mani olmak (1);                                                                

    69 - Fakirler için yatı evleri yapmak ve idare etmek;                      

    70 - Şefkat, tasarruf, memurin ve müstahdemini belediye tekaüt sandıkları  

tesis ve idare etmek ve şehir bankaları açmak;                                 

    71 - Muhtacin için iane sandıkları tesis ve idare etmek ve emvali menkule  

terhin sandıkları tesis etmek;                                                 

    72 - Zabıtai belediye memuru belediye fen memuru, yapı kalfası ve yapıcı   

ve muhtelif meslek ustaları gibi beldenin ve belediye idaresinin muhtaç olduğu 

meslekler erbabı yetiştirmek üzere kurslar, dersler, gece ve hafta tatili günü 

dershaneleri ve ikmal ve çırak, ev kadını mektepleri açmak ve idare etmek;     

    73 - İşçiler, sanat ve mesai erbabı ve alelümum müstahdemler için iş kalem-

leri ve idarehaneleri tesis ve idare etmek, edeceklere de ruhsat vermek;       

    74 - Seyrüseferleri tanzim için talimatnameler yapmak;                     

    75 - Fenni ve sıhhi umumi çamaşırhaneler yapmak ve yahut yapılmasına izin  

vermek ve bunları murakabe etmek;                                              

    76 - Fabrika ve iş evlerinin, amele ve meskenlerinin sıhhi teftişlerini    

yapmak (Bu teftiş, Devlet Demiryolları için idarenin müfettişleri ve imtiyazlı 

şirketler için de Hükümet tarafından mansup komiserler marifetiyle yapılır).   

    77 - (Ek: 10/6/1982-2678/1 md.; Mülga: 24/6/1995 - KHK - 560/21 md.)       

    78) (Ek: 30/5/1997-KHK-572/4 md.)Bu maddede sayılan her türlü yapılar ve    

çevresinin, yolların, park, bahçe ve rekreasyon alanlarının, sosyal ve kültürel

hizmet alanları ile ulaşım araçlarının özürlülerin kullanımına ve ulaşabilir-  

liğine uygun olarak yapılmasını sağlamak ve denetlemek,                        

    79) (Ek: 30/5/1997-KHK-572/4 md.) İmar planlarının yapımı ve uygulanması ile

yapıların inşaat ve iskan ruhsatı aşamasında, Türk Standartları Enstitüsünün il-

gili standardına uygunluk sağlamak, uygulamaları denetlemek ve bütünlüğü sağla-

yıcı tedbirleri almak,                                                          

    80) (Ek: 30/5/1997-KHK-572/4 md.) İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ya-

parak genç ve yetişkin özürlüler için bölgenin işgücü piyasasına uygun meslek- 

lerde, meslek ve beceri kazandırma kursları, iş eğitim merkezleri ve yaşamevleri

açmak,                                                                         

    81) (Ek: 30/5/1997-KHK-572/4 md.) Özürlüler için, ulaşım ile sosyal ve kül-

türel amaçlı hizmetlerden ücret almamak veya indirimli tarife uygulamak, beledi-

yelere ait ve belediyeler tarafından işletilen veya kiraya verilen büfeler, oto-

parklar gibi işyerlerinin özürlüler tarafından işletilmesi konusunda kolaylık  

sağlamak,                                                                       

--------------------------------                                               

(1)   Bu hükmün uygulanmasında ek 2 ve 3 üncü maddelere bakınız.               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

    Belediye vazifelerinin varidata göre belediyelere tevdii                   

    Madde 16 - 1 - 15 inci maddenin 1 - 39, 41 - 44, 47 - 52, 56, 57, 74, 76   

ncı fıkralarında sayılan vazifeler her belediye için (1);                      

    2 - 15 inci maddenin 40 ve 58 inci fıkralarında izah olunan vazife, varida-

tı elli bin liradan fazla belediyeler için;                                    

    3 - 15 inci maddenin 45 ve 53 üncü fıkralarında izah olunan vazifeler, vari-

datı iki yüz bin liradan fazla belediyeler için;                               

    4 - 15 inci maddenin 46, 54 ve 55 inci fıkralarında izah olunan vazifeler, 

varidatı beş yüz bin liradan fazla belediyeler için mecburidir.                

                                                                               

    İhtiyari vazifeler                                                         

    Madde 17 - 15 inci maddenin 59 - 73 üncü fıkralarında tadat edilen vazifeler

belediyeler için ihtiyaridir.                                                  

                                                                               

    Mecburi vazifelerin ifası için tasarruf                                     

    Madde 18 - 16 ncı maddenin birinci fıkrasının 5, 22 ve 25 inci numaralarında

yazılı olanlarla bu maddenin 2, 3 ve 4 üncü fıkralarında yazılan mecburi vazife-

leri ifa için vazifedar olan belediyenin varidatının en az yüzde onu tahsis ve 

tasarruf edilmek şartiyle en çok on beş sene zarfında muktazi tesisat vücude ge-

tirilir.                                                                       

                                                                                

    Belediyelerin hakları, salahiyet ve imtiyazları                            

    Madde 19 - Belediyelerin hakları, salahiyetleri ve imtiyazları şunlardır:  

    1 - Belediye idareleri kanunun kendilerine tahmil ettiği vazife ve hizmetle-

ri ifa ettikten sonra belde sakinlerinin müşterek ve medeni ihtiyaçlarını tesvi-

ye edecek her türlü teşebbüsatı icra ederler.                                  

    2 - Beldenin ve belde halkının sıhhat, selamet ve refahını temin ve intizamı

beldeyi halelden vikaye maksadiyle kanunların bahşettiği salahiyete müsteniden 

emirler vermek ve belediye yasakları koymak ve infaz ettirmek, hilafında hare- 

ketleri görülenleri cezalandırmak (2);                                         

    3 - Kavanini mahsusa mucibince belediye vergi ve resimlerini tarh ve Tahsili

Emval Kanununa tevfikan cibayet etmek;                                         

    4 - Müktesep haklara halel gelmemek üzere belediye sınırı dahilinde;       

    A) Doğrudan doğruya yapılmak ve işletilmek şartiyle su, havagazı, elektrik,

tramvay tesisatı kurmak ve işletmek, göl, nehir, körfez ve sevahili mütecavire 

vapurları nakliyatını deruhde ve ifa etmek belediyelerin hakkıdır.(Ancak beledi-

yeler bu işlerin tesis veya işletilmesi için müddeti kırk seneyi tecavüz etmemek

ve şeraiti Devletçe müttehaz kaidelere muvafık olmak üzere imtiyaz da verebilir-

ler (3)                                                                        

    B) Teştithane tesisatı ve çöpleri paçavra ve kemikleri toplamak teşkilatını

idare etmek ve ettirmek;                                                       

    5 - (Değişik: 5/7/1939-3666/1 md.) Belediye hudutları dahilinde muayyen mın-

takalar arasında yolcu nakil vasıtası olarak otobüs, omnibüs, otokar, tünel tro-

ley, füniküler işletmek ve mezbahalarda kesilen etleri Belediye Meclisince tayin

ve Dahiliye Vekaletince tasdik edilecek ücret mukabilinde satış yerlerine nak- 

letmek münhasıran Belediyelerin hakkıdır.(3)                                   

-------------------------------                                                

(1)  Bu hükmün uygulanmasında ek 2 inci maddeye bakınız.                       

(2)  Bu hükmün uygulanmasında ek 5 inci maddeye bakınız.                       

(3)  10/10/1983 tarih ve 110 sayılı KHK.nin 25/4 maddesi ile bu bendin, anılan 

     KHK.ye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.                       

                                                                               

KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek - 6)                                                  

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

    (Değişik : 4/7/1988 - KHK -336/1 md.; Aynen kabul :7/2/1990 - 3612/11      

md.) Bunların, belediyelerin de iştirak edecekleri şirketler vasıtasıyla yapıl-

ması ve işletilmesi veya icara verilmesi veyahut imtiyazın devri İçişleri Bakan-

lığının kararına bağlıdır. Belediyeler dilerse inhisarı tazammun etmemek şartıy-

la bunların işletilmesine ruhsat dahi verebilir.                               

    Hususi mahiyette elektrik tesisatı gibi işlerin yapılmasına ve umuma ait   

suların ihtiyaçtan fazlasının hususi istihsalatta kullanılmasına ve beldenin   

muayyen mevkileri arasında yük başına ücret alan nakil vasıtalarının işletilme-

sine, inhisarı tazammun etmemek üzere, ruhsat vermek de belediyelere aittir.   

    (Ek: 10/6/1982-2678/2 md.) 15 nci maddenin 77 nci fıkrasında belirtilen    

faaliyetleri yapmak üzere kurulan kombinalar için, bu fıkrada yer alan hükümler

uygulanmaz                                                                     

    6 - Belediyeye ait hizmetlerin ifası zımnında şahsı hükmi sıfatiyle sınır  

dahil ve haricinde menkul ve gayrimenkul mallara tasarrufa, bey' ve şiraya,    

icar ve isticar, ikraz ve istikraza, teberruatın kabulüne, emsali nukut ve     

taahhüdatı medeniyeyi ifaya ve davaya ve sulh ve ibraya ehil olmak;            

    7 - Belediye daire ve şubeleri, bahçeleri, umuma ait akar olmıyan açık ve  

kapalı mahalleri emlak vergisinden müstesna olmak, belediye vergi ve resimleri 

ile hidematı ammeye muhtas ve akar olmayan emval ve eşyası üzerine haciz konul-

mamak;                                                                         

    8 - Belediye emvalini zimmetine geçirenler, Devlet emvalini zimmetine geçir-

miş olanlar hakkındaki ahkama tabi olmak;                                      

    9 - Belediyece alınacak, verilecek menkul ve gayrimenkul emvalin mubayaası,

füruhtu, mübadelesi, icarı, imarı, müzayede, münakasa ve ihalesi, usulü muhase-

besi, tanzim edilecek nizamnamelere tabi olmak.                                

    Belediye bu haklarını ve salahiyetlerini kanunların vaz ettiği kuyut ve    

şerait dahilinde kullanır.                                                     

    10 - (Ek: 9/7/1953 - 6124/1 md.) Hasılı,                                   

    a) Tasdikli imar planlarının tatbikı dolayısiyle yapılacak istimlak bedelle-

rinin tediyesine,                                                              

    b) İstimlakin gayesine veya imar planına uygun olarak yapılacak tesislerin 

meydana getirilmesine,                                                          

    Tahsis olunmak üzere belediyelerce en çok (20) yılda itfa olunmak kaydiyle 

ve Türkiye Emlak Kredi Bankası kefaletiyle aşağıdaki esaslar dairesinde tahvil 

çıkarılabilir:                                                                  

    A) İhraç muameleleri Türkiye Emlak Kredi Bankası tarafından yapılacak olan 

bu tahvillerin hasılı mezkür Banka nezdinde alakalı belediyeler namına açılacak

hesaplarda toplanır ve belediyelerin vereceği ödeme emirleriyle munhasıran bu  

fıkrada gösterilen istihkak ve ödemelerde kullanılır.                          

    B) Bir veya mütaaddit tertiplerde ihraç edilebilecek olan bu tahvillerin   

itibari resülmali son çıkarılmış Devlet tahvilleri faizinden yukarı olmamak     

üzere tesbit edilecek faiz miktarı, itfa süresi, ihraç fiyatı ve diğer hususla-

rı, kefalet mukabili olarak Türkiye Emlak Kredi Bankasına gösterilecek maddi te-

minatın mahiyeti ve kıymet ve miktarı ve bu Bankanın ifa edeceği hizmetler muka-

bili alacağı ücret adı geçen Banka ile belediyeler arasında aktedilecek mukave-

leler ile tayin ve tesbit olunur.                                              

    C) (Değişik :7/2/1990 - 3612/11 md.) Yukarıda (B) bendine göre tahvil çıka-

rılması hakkında belediye meclislerince alınacak kararlar vali tarafından müta-

laasıyla birlikte İçişleri Bakanlığına gönderilir ve Hazine ve Dış Ticaret Müs-

teşarlığının da mütalaası alındıktan sonra İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine

Başbakanın onayı ile kesinleşir.                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

    D) İmar planının tatbikı için yapılmış istimlak neticesinde belediyenin     

eline geçecek gayrimenkuller ile bunlar üzerine kurulacak tesislerin gelir ve  

satış bedelleri ve bu gayrimenkullere ait şerefiyeler tahvillerin yıllık müret-

tebatına karşılık olmak üzere Türkiye Emlak Kredi Bankasına yatırılır.         

    E) Belediyelerin yapacakları istikrazlar ile ivaz mukabili yapılacak bağış-

lar ve asker aileleri gelirleriyle borçlar karşılığı ve kanuni hisseler hariç  

olmak üzere ihraç edilecek tahvillerin ikramiye, faiz, itfa ve komüsyon taksit-

leri olarak Bankaya ödeyecekleri senelik miktardan aşağı olmamak ve belediye   

bütçelerinin yüzde onunu geçmemek üzere belediye bütçelerinden ayrılacak tahsi-

sat belediye hesabına Bankaya yatırılır.                                       

    Yukarıki fıkra gereğince ayrılacak tahsisat bütçelerine mevzu olmadığı tak-

dirde alakalı vekaletler bu bütçeleri tasdik etmez.                            

    F) Bu tahvillerin ihracına mütaallik her türlü ilanlar ve muvakkat kati    

tahviller ve bunların kuponları ile tediyelerine mütaallik evrak ve senetler,  

faiz ve itfa bedelleri ve kefalet ve diğer muameleler istikrazın tamamen itfası-

na kadar her nevi vergi ve resim ve harç bakımından her tertibin ihracına takad-

düm eden en son Devlet iç istikraz tahvillerinin tabi olduğu muafiyet hükümleri-

ne tabidir.                                                                    

    G) Tahvillerin bedelleri tediyeleri lazım geldiği tarihten itibaran (10) ve

ikramiye ve faizleri (5) sene sonra zamanaşımına uğrar.                         

    H) Bu tahviller, tahvili çıkaran belediyenin yapacağı gayrimenkul satışla- 

rında satış bedeline mahsuben verilebileceği gibi o belediyenin artırma ve ek- 

siltmelerinde geçici ve kati teminat olarak kabul edilir.                      

    İ) Bu tahviller hasılatı muhtelif kanunlarla belediye gelirlerinden ayrılan

hisselerin hesabında nazarı itibara alınmaz.                                   

                                                                               

                                    ÜÇÜNCÜ FASIL                               

                                  Belediye Meclisi                             

                                                                               

                                    A - Teşkilatı                              

    Meclisin müddeti                                                           

    Madde 20 - Belediye meclisleri intihap devreleri dört sene olmak üzere inti-

hap hakkını haiz hemşeriler tarafından doğrudan doğruya intihap olunur(1).     

                                                                               

    Meclis azasının adedi                                                      

    Madde 21 - Umum nüfusu (3000) e kadar olan beldelerde belediye meclislerine

12, umum nüfusu (3000) den (5000) e kadar olan beldelerde belediye meclislerine

(3000) den yukarı her beş yüz nüfus için zamimeten bir aza, umum nüfusu (5000) 

den (10000) ne kadar olan beldelerde belediye meclislerine (5000) den yukarı her

bin nüfus için zamimeten bir aza, umum nüfusu (10000) den (25000) ne kadar olan

beldelerde belediye meclislerine (10000) den yukarı her (3000) nüfus için zami-

meten bir aza, umum nüfusu (25000) den (50000) e kadar olan beldelerde belediye

meclislerine (25000) den yukarı her (5000) nüfus için zamimeten bir aza, umum  

nüfusu (50000) den (100000) ne kadar olan beldelerde belediye meclislerine     

(50000) den yukarı her (10000) nüfus için zamimeten bir aza, umum nüfusu(100000)

------------------                                                             

(1) 18/1/1984 tarih ve 2972 sayılı Kanun'un 8. maddesi ile mahalli idareler se-

    çimlerinin beş yılda bir yapılacağı hükme bağlanmıştır.                    

                                                                                

KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek - 6)                                                 

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

den yukarı olan beldelerde (100000) den yukarı her (25000) nüfus için zamimeten

bir aza intihap olunur (1).                                                    

                                                                               

    (Ek fıkra - Ek: 19/7/1963-307/2 md; mülga: 18/1/1984-2972/37 md.)          

    Madde 22 - (Mülga: 18/1/1984 - 2972/37 md.)                                

                                                                               

                     B - Belediye intihabı hakları                             

                                                                               

    Madde 23 - (Mülga: 19/7/1963 - 307/4 md.)                                  

    Madde 24 - A) (Değişik:19/7/1963_307/3 md.;Mülga:18/1/1984_2972/37 md.)    

               B) (Mülga: 18/1/1984 - 2972/37 md.)                             

    Belediye başkanları bu görevlerinin devamı süresince siyasi partilerin genel

merkezlerinde vazife alamıyacakları gibi il ve ilçe idare kurulu başkan ve üye-

liklerinde de bulunamazlar.                                                    

    Madde 25 - (Mülga: 19/7/1963 - 307/4 md.)                                  

    Mebusluk, encümeni daimi vilayet ve belediye azalığı                        

                                                                               

    Madde 26 - (Değişik: 19/7/1963 - 307/3 md.)                                

    Cumhuriyet Senatosu üyeliği, milletvekilliği, il genel meclisi üyeliği, köy

muhtarlığı ile belediye meclisi üyeliği veya belediye başkanlığı bir şahıs uhde-

sinde birleşemez. Bu niteliği haiz bir kimse belediye başkanlığına veya belediye

meclisi üyeliğine seçildiği takdirde, seçim sonucu kendisine tebliğ edildiği ta-

rihten itibaren 15 gün zarfında tercih hakkını kullanmazsa belediye başkanlığını

veya belediye meclisi üyeliğini reddetmiş sayılır.                             

    Belediye meclisinde üye veya belediye başkanı iken Cumhuriyet Senatosu üye-

liğine, Milletvekilliğine veya il genel meclisi üyeliğine seçilen kimse seçim  

sonucunun bildiriminden itibaren 15 gün içinde tercih hakkını kullanmazsa bele-

diye meclisi üyeliğinden veya belediye başkanlığından istifa etmiş sayılır.    

    Bir mecliste birleşemiyenler                                                

    Madde 27 - (Değişik: 26/1/1944 - 4520/1 md.)                               

    Ana, baba, büyük ana, büyük baba, evlat, torun ve kardeş, karı, koca ve bu 

derecedeki sıhri hısımlar bir mecliste birleşemezler.                          

    Bir mecliste birleşmesi caiz olmıyanlar intihap edilmiş oldukları takdirde 

en ziyade rey kazanmış olan, bu da müsavi ise evli olan ve evli olanlardan da  

çocuğu çok olan azalık sıfatını alır.                                           

    Çocuk adedinin de müsavatı halinde kur'a çekilir. İntihaptan sonra sıhriyet

peyda edenler de aynı hükümlere tabidir.                                       

    Azalığı kabul etmeyenlerin cezası                                           

    Madde 28 - Belediye meclisi azalığına intihap edilipte sıhhi esbap veya    

beldeden müfarekata mecburiyet gibi bir mazereti olmaksızın son dört sene zar- 

fında bir senelik meclis azalığını ifadan imtina edenler meclis karariyle dört 

sene için aza intihap olunmak hakkından mahrum olurlar. Belediye meclisinin bu 

husustaki kararına razı olmayan alakadaranın, kararın usulen tebliği tarihinden

itibaren bir ay zarfında mahalli mahkemei asliyesine; bulunmayan yerlerde sulh 

hakimine müracaatla meclis kararına itiraza hakları vardır. Mahkemenin veya sulh

hakiminin kararı katidir.                                                      

    Sabık reis ve azanın riayete mecbur olduğu hususlar                        

    Madde 29 - Belediye reisleri veya belediye azası riyaset veya meclis azalı-

ğından çekilip üzerinden bir sene geçmedikçe mensup olduğu belediye aleyhine   

münferiden veya müştereken dava vekaleti deruhde edemez, mensup olduğu bele-   

-------------------                                                             

(1) 18/1/1984 tarih ve 2972 sayılı Kanun'un 5,6,7. maddeleri ile bu hükümler   

    yeniden düzenlenmiştir.                                                    

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

diye bütçesinden maaşlı veya ücretli bir vazifeye tayin edilemez, münferiden   

veya müşareket suretiyle mensup olduğu belediyeye ait bir iş taahhüt eyleyemez.

Belediye reisi ve belediye azası, Avukatlık Kanununun 9 uncu maddesi mucibince 

reislik ve azalık müddeti esnasında vaziyed etmiş bulundukları veya itayı rey  

eyledikleri mevadda mütaalik deaviyi kabulden memnudur.                        

                                                                               

    Azalık şartları zail olursa                                                

    Madde 30 - Aza olmak için lazım gelen şartlardan her hangi birine halel gel-

diği takdirde azalık sıfatı zail olur. Ancak azalık sıfatının her hangi bir su-

rette zevaline, azadan birinin müstafi addine veya istifasının kabulüne meclis 

karar verir.                                                                   

                              C- intihap muamelatı                             

                                                                                

    Seçim süresi ve bitimi                                                     

    Madde 31 - (Değişik: 29/4/1946-4878/1 md.)                                 

    Belediye Meclisi seçimi Eylül ayında yapılır. Fesih ve iptal ve istifa sure-

tiyle Meclis vaktinden evvel dağılırsa yeni meclisin seçimine bunların bildiril-

diği tarihten itibaren bir ay içinde başlanır ve bu takdirde seçim işlerine ait

süreler seçimin başladığı günden hesaplanarak Belediyece ilan olunur.           

                                                                               

    Madde 32 - 44 - (Mülga: 7/7/1950-5669/2 md.)                               

                                                                               

    Meclis vazifesinin encümen tarafından ifası                                

    Madde 45 - (Değişik: 19/7/1963-307/3 md.)                                  

    Meclis üyeliklerinden herhangi bir sebeple boşalma olduğu takdirde belediye

başkanı meclise katılacak olan yedek üyenin adını ilçe seçim kurulu başkanlığın-

dan yazılı olarak sorar ve alınacak cevaba göre sırası gelmiş olanı üyeliğe da-

vet eder. Bunlar geri kalan süreyi tamamlarlar.                                

    Boşalan asıl üyelik bir siyasi partiye aitse, davet edilecek yedek üye de o

siyasi partiden olur.                                                          

                                                                               

    Madde 46 - 52 - (Mülga: 7/7/1950-5669/2 md.)                                

                                                                               

                           E - Belediye meclisinin feshi                       

    Meclisin feshi                                                              

    Madde 53 - (Değişik: 19/7/1963-307/3 md.)                                  

    Belediye meclisi;                                                          

    1.  Kanunen belirli olan olağan ve olağan üstü toplantılar dışında toplanır-

sa,                                                                            

    2.  Kanunen belirli olan yerden başka bir yerde toplanırsa,                

    3.  Kanunen kendisine verilen görevleri süresi içinde yapmaktan çekinir ve 

bu hal belediye meclisine ait işleri sekteye veya gecikmeye uğratırsa,         

    4.  Siyasi meseleleri müzakere eder veya siyasi temennilerde bulunursa,    

    İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştay'ın kararı ile fesholunur. 

Bu takdirde yeni belediye meclisi seçimine gidilir. Seçilen meclisler eskisinden

geri kalan süreyi ikmal ederler.                                               

    İçişleri Bakanlığı lüzum gördüğü takdirde meclisin feshine dair bildiri ile

birlikte karar verilinceye kadar meclis toplantılarının tehirini de ister. Da- 

nıştay'ca bu husus en geç iki ay içinde karara bağlanır.                       

    Yukarıdaki bentlerde açıklanan fiil ve işlemlere katılan belediye başkanla-

rının da Danıştay kararı ile görevine son verilir.                             

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

    F - İçtimalar, müzakereler, kararlar                                       

    Meclisin adi ve olağanüstü toplantısı                                      

    Madde 54 - (Değişik: 29/4/1946-4878/13 md.)                                

    Meclisin adi toplantısı Ekim, Şubat ve Haziran ayları başlarında olmak üzere

yılda üç defadır.                                                              

    Bütçe görüşmesine rastlıyan toplantı süresi en çok 30 gün olup, diğer top- 

lantıların süresi en çok 15 gündür. Bu sürelerden önce iş bitmezse vali 15 günü

aşmamak üzere görüşme sürelerini uzatarak sebeplerini İçişleri Bakanlığına bil-

dirir. Önemli ve acele bir iş çıkarsa belediye başkanının yazılı çağrısı veya  

üyeden üçte birinin gerekçeli teklifi veyahut valinin doğrudan doğruya çağırması

üzerine meclisler olağanüstü toplanırlar. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı ge- 

rektiren konudan başka bir iş görüşülemez.                                     

                                                                                

    Ruzname                                                                    

    Madde 55 - Adi ve fevkalade içtimaların ruznamesi belediye reisi tarafından

en az bir hafta evvel umum belediye azasının beldedeki adreslerine gönderilir  

ve mahalli gazeteler ve sair münasip vasıtalarla ilan edilir. Müstacel hallerde

bu müddet üç güne indirilebilir.                                               

                                                                                

    Açık ve gizli toplanmalar                                                  

    Madde 56 - Meclis müzakeresi açıktır. Reis veya aza tarafından teklif vu-  

kuunda meclisin ekseriyetle vereceği karar üzerine gizli celse yapılabilir. Açık

ve gizli celselerdeki karar hulasalarının mahalli en büyük mülkiye memuruna ve-

rilmesi ve kararların verildiği tarihten itibaren kırk sekiz saat zarfında hu- 

lasalarının belediye kapısına asılmak suretiyle neşir ve ilanı meşruttur. Yapı-

lacak gizli celseden ve ruznamesinden en büyük mülkiye memuruna malümat verilir.

Bunlar, gizli celselere bizzat girebilecekleri gibi bir memur da gönderebilir- 

ler.                                                                           

    Müzakere edilecek maddelerin reis tarafından meclise verilmesi, azanın tek-

lif hakkı                                                                      

    Madde 57 - Belediye meclisinde müzakere olunacak maddeler reis tarafından  

meclise tevdi olunur.                                                           

    Azadan her biri dahi belediyeye ait vazaif cümlesinden bulunan maddelere   

dair tekliflerde bulunabilir. Teklif, meclisce kabul edilirse ruznameye alınır.

                                                                                

    Meclise reis riyaset eder, reis vekilleri                                  

    Madde 58 - Belediye meclisine belediye reisi riyaset eder. Reis meclisi mia-

dı kanunisinde küşat, müzakereleri idare, kararları istihsal ve ilan ve tebliğ 

ve hitamı mesaiyi beyan eyler.                                                 

    Meclis her Teşrinisani içtimaında içlerinden iki reis vekili ve lüzumu kadar

katip intihap eder. Reis bulunmazsa birinci reis vekili, bu da bulunmazsa ikinci

reis vekili reislik vazifesini yapar.                                          

                                                                               

    Müzakere için yarıdan fazla aza bulunması                                  

    Madde 59 - Meclis, azayı mürettep adedinin yarısından fazla aza hazır bulun-

madıkça müzakere icra edemez. Kararlar mevcut azanın ekseriyetiyle ittihaz olu-

nur. Reylerde müsavat vukuunda reisin bulunduğu taraf tercih olunur. Azadan her

biri bizzat reyini verir. Bütçe müzakeratında esami tayini ile rey verilir. Mec-

lisin çalışma usulü Dahiliye Vekaletince bir talimatname ile tesbit olunur.    

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

    Reis ne zaman yerini reis vekiline bırakır                                 

    Madde 60 - Belediye reisinin bir senelik icraatına dair meclise vereceği ra-

porun müzakeresi esnasında meclise müntahap reis vekili tarafından riyaset olu-

nur.                                                                           

    İstizah                                                                     

    Madde 61 - (Değişik: 19/7/1963-307/3 md.)                                  

    Belediye meclisi üyelerinin her biri belediye işleriyle ilgili herhangi bir

husus hakkında meclis başkanlığına önerge vererek gensoruda bulunabilir. Gensoru

önergesi münderecatı meclis üye tamsayısının çoğunluğunca varit göruldüğü tak- 

dirde gündeme alınır ve üzerinden 3 tam gün geçtikten sonra belediye başkanları

veya memur edecekleri kişiler gensoruya meclis önünde cevap verirler.          

    Cevap meclis üye tamsayısının 2/3 çoğunluğunca yeter görülmediği takdirde  

76 ncı madde uyarınca işlem yapılır.                                           

                                                                                

    Encümenler                                                                 

    Madde 62 - Belediye meclisi her içtima müddeti için ruznamelerdeki meselele-

ri tetkik etmek üzere encümenler teşkil edebilir. Encümenler mütalaalarını o iç-

tima müddeti içinde meclise bildirirler.                                       

                                                                               

    Hesapların teftişi için seçilen azanın vazifesi                            

    Madde 63 - Meclis lüzum görürse içlerinden bir kaç azayı hesabat ve muamela-

tı teftişe memur edebilir. Bu teftiş heyeti hariçtekı mütehassıslardanda istifa-

de edebilir. Neticei teftişat nihayet ertesi içtimaın bidayetinde belediye rei-

sinin de mütalaası alındıktan sonra meclise arzolunur.                         

                                                                               

    Reisin sorulan suallere cevap vermek mecburiyeti                           

    Madde 64 - Belediye reisi belediyeye ait işlerden meclise lazımgelen izahatı

ve sorulan suallerin cevaplarını vermeğe mecburdur. Reis bu suallerin cevapları-

nı vermeğe encümen aza ve devair rüesasını da memur edebilir. Verilen izahlar ve

cevaplar kafi görülmediği takdirde meclis re'sen encümen azasından sual sorabi-

lir.                                                                           

    Meclisin nizam ve intizamı                                                 

    Madde 65 - Meclis reisi meclisin nizam ve intizamını temin ile mükelleftir.

Dahili nizamname hükümlerini bozan aza hakkında bu nizamnameye göre muamele ya-

par. Müzakereyi dinlemeğe gelenlerden nümayiş ve gürültü yapanlar içtima salo- 

nundan çıkarılır. Reis bu hususta belediye zabıtasını istihdam eder.           

                                                                               

    Azanın karara iştirak edemiyeceği meselelerin müzakereleri                 

    Madde 66 - Meclis azası mukavelename ile alakadar olduğu hususatta kendisi-

nin veya (27) inci madde mucibince kendisiyle bir mecliste içtimaı caiz olmayan

akrabasının tahtı tasarrufunda bulunan emlakin, istimlak, isticar ve mubayaasın-

da müzakerata iştirak edemez.                                                  

                                                                                

    Zaptın imzası                                                              

    Madde 67 - Belediye meclisinin müzakeratını kayda mahsus olan zabıtnamesi  

her müzakereyi mütaakıp meclis reisi ve meclisçe azalar arasından müntehap ka- 

tipler tarafından imza olunur.                                                 

                                                                               

    Meclis müzakeresinde ekseriyet olmazsa                                     

    Madde 68- Belediye meclisinin içtimaında mürettep azanın ekseriyeti hazır  

değilse meclis reisi meclisi tatil ve enaz üç gün sonra içtima etmek üzere günü

tesbit ve mahalli vasıtalarla ilan eder. İkinci içtimada kaç aza olursa olsun  

mevcut aza ile müzakere yapılır ve karar verilir.                              

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

    Mazeretsiz devam etmeyen aza                                               

    Madde 69 - Birbirini mütaakıp üç içtima gününde bilamazaret içtimalarda ha-

zır bulunmayan aza meclis karariyle istifa etmiş addolunur.                    

                                                                               

    Meclisin müzakere edeceği ve karar vereceği işler                          

    Madde 70 - Meclis aşağıda gösterilen işleri müzakere eder bunlar hakkında  

karar verir:                                                                   

    1 - Bütçe,                                                                  

    2 - Kati hesap,                                                            

    3 - On beşinci maddenin 30,31,32 inci fıkralarındaki mesai programı,       

    4 - Tahsisatı munzamma veya bütçede tadilat veya fasıldan fasıla münakale, 

    5 - İkrazlar, istikrazlar,                                                 

    6 - Senesi içinde ödemek şartiyle avanslar,                                

    7 - Kanunlarla vazedilmiş olan belediye vergi ve resimlerine ait tarifeler,

    8 - Belediye vergi ve resimlerinin taallük ettiği hususat haricinde belediye

dairesi tarafından ifa olunacak hizmetlere mukabil alınacak ücret tarifeleri,  

    9 - Beldenin müstakbel şekli, umumi imar programları, mecari, hava gazı, su,

elektrik, tenvirat tesisatı mesaili, (1)                                       

    10 - Üç seneden fazla müddetle veya on bin liradan fazla bedeli senevi ile 

akdedilecek icar ve isticar mukaveleleri,                                       

    11 - Menafii umuma mahsus belediye gayrimenkul emvalinin bir hizmete tahsi-

si, ciheti tahsisinin tebdil veya akar haline ifrağı,                          

    12 - İvaz mukabilinde vukubulacak teberruatın kabulü,                      

    13 - Müddeabihi bin liradan fazla olan davaların sulhan tesviyesi,         

    14 - Menafii umuma ait olmak üzere belediye namına verilecek imtiyazat muka-

veleleri,                                                                      

    15 - Belediye zabıtası talimatnamelerinin tetkik ve tasdikı,               

    16 - Kanunen belediyeye mürettep vazife ve salahiyetler dahilinde olmak şar-

tiyle reis tarafından tevdi ve azadan bir veya bir kaçı tarafından teklif edilen

mevaddı saire.                                                                  

                                                                               

    Meclis kararlarının tasvip ve  tasdiki                                     

    Madde 71 - Yetmişinci maddenin 1,2,3,4,5,8,9, 13 üncü fıkralarında gösteri-

len işler ve 15 inci fıkrada mezkür belediye zabıtasına mütaallik talimatnameye

ait olan belediye meclisleri mukarreratı, mahalli en büyük mülkiye memurunun   

tasvibiyle mer'iyet kesbeder. Bu memurlar mezkür kararları bir hafta zarfında  

tasdik etmedikleri takdirde belediye meclisinin tetkik talebi üzerine Şürayı   

Devlet tarafından bir ay zarfında verilecek kararlar katidir.                  

                                                                                

    25 seneden fazla ikraz ve istikraz kararları                               

    Madde 72 - 25 seneden fazla bir müddet için yapılacak ikraz veya istikraz  

kararları vilayet idare heyetinin mütalaası üzerine valinin tasvibi ve Şürayı  

Devletin karariyle mer'iyet kesbeder.                                          

                                                                               

    Meclisce kati olarak verilen kararlara itiraz                              

    Madde 73 - Belediye meclisleri tarafından ittihaz edilen mukarrerattan 71, 

72 inci maddelerde yazılı olan hususattan gayrı mevadda mütaallik meclis mukar-

reratı katidir. Ancak bu kabil mukarrerata usulen ilan tarihinden itibaren on  

gün                                                                             

----------------------                                                         

(1) 10/10/1983 tarih ve 110 sayılı KHK.nin 25/4 maddesi ile bu bendin, anılan  

    KHK'ye aykırı kükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.                        

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

zarfında vilayet merkezi olmayan beldelerde belediye reisi veya alakadarlar ta-

rafından vilayete; vilayet merkezi olan beldelerde belediye reisi veya alakadar-

lar tarafından Dahiliye Vekaletine müracaatla itiraz olunabilir. Vilayete işar 

olunan itirazlar kaymakamın mütalaası alındıktan sonra vilayet idare heyetince 

nihayet on beş gün zarfında; vilayet merkezi olan beldelerde Vekalete yapılan  

itirazlar valinin mütalaası alındıktan sonra nihayet bir ay zarfında Şürayı    

Devletçe tetkik ve bir karara raptolunur. Yapılan itiraz ve müracaatların yuka-

rıda yazılı alakadar makamlarca tetkiki neticesine kadar vali meclis kararları-

nın tatbik ve icrasını tehir ettirebilir.                                      

                                                                                

    Hükümsüz bırakılacak maddeler                                              

    Madde 74 - Adi ve fevkalade içtimalar haricinde veya vazife ve salahiyeti  

kanuniye hilafında veya Devlet kanun ve nizamnamelerine mugayir olarak itihaz  

edilen mülhakat meclisi kararları valinin talebi üzerine vilayet idare heyeti  

tarafından, vilayet merkezi olan mahallerde Dahiliye Vekaletinin talebi üzerine

Devlet Şürasınca tetkik olunarak tasdik veya iptal olunur.                      

                                                                               

    Meclisin, mütalaa beyanına, karar vermeğe mecbur olduğu hususlar ve temen- 

ni kararları                                                                    

    Madde 75 - Belediye meclislerinin rey ve mütalaa beyanına mecburiyetleri ka-

nun ve nizamlarla tasrih edilmeyen hususatta mahalli en büyük mülkiye memurunun

vakı olan müracaatı üzerine belediye meclisleri rey ve mütalaalarını beyana mec-

burdurlar. Beldenin menafiine mütaallik işler için belediye meclisleri mahalli 

en büyük mülkiye memurları vesatatiyle talep ve temennilerini alakadar Devlet  

dairelerine iblağ edebilirler.                                                 

                                                                                

    Reisin senelik raporu                                                      

    Madde 76 - (Değişik: 19/7/1963 - 307/3 md.)                                

    Belediye başkanı belediye meclisine her toplantı dönemi başında meclis ka- 

rarlarının uygulanmasına, belediyenin mali durumuna, akdedilmiş ve mevcut taah-

hütlerin ifa şekline dair senelik bir çalışma raporu verir.                    

    Meclis, rapordaki izahatı meclis üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile ye-

ter görmezse, yetersizlik kararı ile müzakereleri kapsıyan tutanak aynen meclis

birinci başkanvekili onun bulunmaması halinde ikinci başkanvekili tarafından ma-

halli en büyük mülkiye amirine gönderilir.                                      

    Vali, bu dosyayı il merkezi olmıyan yerlerde kaymakamın, il merkezi olan   

yerlerde kendisinin gerekçeli ve kanaatli mütalaasiyle bir ay zarfında karar ve-

rilmek üzere Danıştay'a sunar.                                                  

    Danıştay'ca yetersizlik kararı verildiği takdirde belediye başkanı düşer.  

                                                                               

                                   DÖRDÜNCÜ FASIL                              

                                   Belediye Encümeni                           

                                                                               

    Encümende bulunanlar                                                       

    Madde 77 - Belediye encümeni, belediye reisi ile müntehap encümen azasından

ve 88 inci maddede yazılı daire reislerinden teşekkül eder. Belediye encümenine

mansup azanın nısfını tecavüz etmemek ve ikiden aşağı olmamak şartiyle belediye

meclisleri tarafından kendi azası arasından lüzumu kadar fahri aza intihap olu-

nur. Müntehap fahri encümen azasının müddeti bir senedir. Meclisçe lüzum görü- 

lürse fahri encümen azalarına hakkı huzur verilir. Hakkı huzurun miktarını mec-

lis tayin eder.                                                                 

    Belediye zabıta amiri ve belediye müfettişleri encümene dahil değildirler. 

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

    Reislik, ekseriyet, içtima gününü tayin, gelen işleri bir hafta içinde mü- 

zakere                                                                         

    Madde 78 - Encümen belediye reisinin veya tevkil edeceği zatın riyasetinde 

adedi mürettebin yarıdan fazlasının huzuriyle toplanır ve ekseriyetle ittihazı 

karar eder. Encümen içtima günlerini kendisi evvelce tesbit eyler ve muayyen   

günlerde muntazaman içtima eder. Encümene havale edilmiş olan evrakın nihayet  

bir hafta içinde müzakere edilmesi mecburidir.                                 

                                                                               

    Hesapların tetkiki                                                         

    Madde 79 - Encümen heyeti her üç ay için müntehap azası arasından ikisini; 

muhasebe, kayıt ve hesaplarını laakal on beş günde bir teftiş ve murakabeye    

memur eder. Bu murakıplar teftiş ve tetkikleri neticesini raporla encümene bil-

dirirler.                                                                       

                                                                               

    Azanın karara iştirak edemiyeceği meselelerin müzakeresi:                  

    Madde 80 - Encümen azaları hususi surette alakadar oldukları meselelerin   

müzakeresinde bulunamazlar.                                                    

                                                                               

    Reis ve encümen azasının mesuliyetleri                                      

    Madde 81 - Belediye reisi beldenin umumi muamelat ve idaresinden, encümen  

azası vazifelerinden dolayı meclise karşı mesuldürler.                         

                                                                               

    Encümenlerin teşkil edeceği tetkik heyetleri                               

    Madde 82 - Belediye encümeni encümene ait tetkikleri kolaylaştırmak üzere  

encümen azası arasından tetkik heyetleri teşkil edebilir.                      

                                                                                

    Encümenin vazifeleri                                                       

    Madde 83 - 1 - Belediye reisi tarafından hazırlanan bütçenin ilk tetkiki.  

    2 - Aylık icmallerin tetkik ve murakabesi, müzayede, münakasa şartnameleri-

nin ve ihalelerin ve pazarlık kararlarının tetkik ve tasdikı kati hesap hakkın-

da meclise mütalaa beyanı ve muhasebe hesaplarını tetkik ile zimmet ve beraet  

hakkında mazbata tanzimi.                                                       

    3 - İstimlak edilecek yerler hakkında hususi kanuna tevfikan karar itası.  

    4 - Gayrimelhuz masarife ait tahsisatın sarf mahallerinin tayini.          

    5 - Bütçede bir fasıl dahilindeki maddeler arasında münakale icrası.       

    6 - Belediyelere verilen vazifelerin ifasını temin için belediye tenbihleri

ısdarı.                                                                        

    7 - Nakliye vesaitine mahsus ücurat ve tarifelerle, zaruri havayice mahsus 

narhların tesbiti.                                                             

    8 - Belediye menkul emvalinden icap edenlerin müzayede kaimeleriyle satışa 

çıkarılması.                                                                   

    9 - Belediye cezaları hakkındaki kanunlara tevfikan ceza takdiri.          

    10 - Belediye memurlarının intihap, terfi, idareten tecziye veya taltifle- 

ri ve azil ve tekaüde sevkleri hakkında belediye riyasetinden vakı olacak tek- 

liflerin tetkiki ve karara raptı.                                              

    (Ek: 5/3/1932 - 1929/1 md.) "İşbu vazifelerden maada Belediye Kanununda    

musarrah olmayıp da muhtelif hususi kanunlarla belediye meclislerine verilen   

vazifeler meclisler toplu bulunmadığı zaman, belediye encümenleri tarafından   

tetkik ve karara raptolunur."                                                  

                                                                               

    Encümene reis tarafından verilmeyen işler için encümen karar veremez       

    Madde 84 - Reis tarafından havale ve tevdi edilmeyen hususat hakkında      

encümen karar veremez.                                                         

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

    Encümen azasının müstafa addi                                              

    Madde 85 - Mazeretsiz sıra ile üç içtima günü içtimada bulunmayan encümen  

azası istifa etmiş sayılır.                                                    

                                                                                

    Kati hesap cetvelleri                                                      

    Madde 86 - Belediyenin kati hesap cetvelleri ait olduğu senenin hitamından 

itibaren altı ay içinde belediye encümeni karariyle belediye reisi tarafından  

tetkik ve tasdik olunmak üzere meclise verilir.                                

                                                                               

    Reisin encümen kararlarına itirazı                                          

    Madde 87 - Belediye reisi encümen mukarraratını kanuna ve menafii umumiyeye

muhalif gördüğü takdirde kararın icrasını tehir ile evrakı idare heyetlerince  

tetkik olunmak üzere mahalli en büyük mülkiye memuruna tevdi eder.             

    İdare heyeti kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün zarfın-

da belediye reisi veya encümen tarafından yapılan itirazlar, vilayet merkezi ol-

mayan beldeler için vilayet idare heyetince; vilayet merkezi olan beldeler için

de evrakın geldiği günden itibaren bir ay içinde Şürayı Devletçe tetkikat yapı-

larak karara raptolunur.                                                       

                                                                                

                             BEŞİNCİ FASIL                                     

                      Belediyelerde İcrai Vazifeler                            

                                                                               

    A - Belediye heyetleri, memur ve müstahdemleri                             

    Belediye baş amirleri, memur ve müstahdemleri                              

    Madde 88 - Belediyelerde reis ve lüzumu kadar muavinden sonra daire baş    

amirleri şunlardır:                                                             

    Yazı işleri müdürü veya başkatip,                                          

    Hesap işleri müdürü veya muhasebeci,                                       

    Sıhhat işleri müdürü, baş tabip veya tabip,                                

    Baytar müdürü, baş baytar veya baytar,                                     

    Fen işleri müdürü, baş mühendis veya mühendis,                             

    Teftiş heyeti müdürü, baş müfettiş veya müfettiş,                          

    Lüzumu halinde zat ve hukuk işleri müdürleri veya müşavir avukat.          

    Belediye şubelerinde baş amirler şunlardır:                                

    Başkatip, muhasebeci, baş tabip veya tabip, baş baytar veya baytar, baş    

mühendis, veya mühendis,                                                       

    Bunların emri altında lüzumu kadar yazı ve hesap, fen sıhhat, baytariye,   

idare, teftiş, belediye zabıtası ve itfaiye memurları ile ketebe, müstahdemler 

ve amele bulunur.                                                              

    Bunların aded, maaş ve kadroları bütçe ile tesbit ve tasdik olunur.        

                                                                               

    Reis intihabı                                                              

    Madde 89 - (Mülga: 19/7/1963 - 307/4 md.)                                  

    Meclis ekseriyeti kalmadığı ve reis bulunmadığı takdirde yapılacak muamele 

    Madde 90 - (Değişik: 19/7/1963 - 307/3 md.)                                

    Belediye meclislerinin dönem sonundan önce herhangi bir sebeple boşalması  

veya belediye meclisi üye sayısının, yedeklerin de getirilmesinden sonra meclis

üye tamsayısının yarısına düşmesi hallerinde yeni seçim yapılıncaya kadar bele-

diye meclisinin görevlerini tabii üyelerden müteşekkil belediye encümeni ifa   

eder.                                                                          

    26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü- 

tükleri hakkındaki Kanunun 46 ncı maddesinin son fıkrasndaki 20 günlük süre bu 

seçimler için uygulanmaz.                                                      

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

    53 üncü maddeye göre belediye meclisi toplantılarının Danıştay'ca tehirine 

karar verilmesi halinde dahi belediye meclislerinin görevlerini belediye encü- 

meni ifa eder.                                                                 

    Reislerin vazifeden çıkarılmaları                                          

    Madde 91 - (İptal:  Ana. Mah.'nin 8/2/1989 tarih ve E. 1988/38, K. 1989/7  

sayılı kararı ile)                                                             

    Madde 92 - (Mülga 19/7/1963 - 307/4 md.; Yeniden düzenleme: 4/7/1988 KHK - 

335/4 md.; İptal : Ana. Mah.'nin 8/2/1989 tarih ve E. 1988/38, K. 1989/7 sayılı

kararı ile)                                                                    

    Başkanvekili, geçici görevlendirme ve yeni başkan seçimi (1)               

    Madde 93 - (Değişik: 20/3/1997 - 4231/4 md.)                               

    Belediye başkanının izin,hastalık veya görevle görev yerinden ayrılması    

hallerinde, başkan kendisine bu süre içinde vekalet etmek üzere bir meclis üye-

sini başkanvekili olarak görevlendirir.                                        

    Belediye başkanlığının boşaldığı veya başkanın görevden uzaklaştırıldığı   

hallerde,belediye meclisinin on gün içinde toplanması vali tarafından sağlanır.

Bu toplantıda Meclis,katılanların salt çoğunluğunun gizli oyuyla ve kendi üyele-

ri arasından, belediye başkanlığının boşalması halinde bir başkan, başkanın gö-

revden uzaklaştırılması halinde ise bir başkanvekili seçer. Yeni seçilen başka-

nın görev süresi, yerine seçildiği başkanın görev süresi kadardır; başkanvekili,

yeni başkan seçilinceye veya görevden uzaklaştırılmış olan başkan görevine dö- 

nünceye kadar görev yapar.                                                     

    Belediyelerin seçilmiş organları veya bu organların üyeleri hakkında görev-

leri ile ilgili bir suç sebebi ile soruşturma veya kovuşturma açılması halinde,

İçişleri Bakanı geçici bir tedbir olarak,kesin hükme kadar bu organları veya or-

ganların üyelerini görevden uzaklaştırabilir.                                  

    Belediye başkanının, görevini mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden 

fazla terk etmesi ve bu durumun mahallin en büyük mülki amirince tespit edilmesi

ve İçişleri Bakanlığına bildirilmesi üzerine idari yargı tarafından bir ay     

içinde verilecek kararla belediye başkanı başkanlıktan düşürülür.              

    Mansup reisler                                                             

    Madde 94 - A - (Mülga: 4/2/1948 - 5168/1 md.)                              

    B - İcra Vekilleri Heyetince görülecek lüzum üzerine tesbit edilecek bazı  

beldelerden vilayet merkezi olanların belediye reisleri Dahiliye Vekaletince.  

    C - Vilayet merkezi olmayan yerlerin belediye reisleri mensup oldukları vi-

layet valileri tarafından nasbolunur ve reislikten çıkarılabilirler.           

    D - Bu gibi belediyelerde ve Ankarada reislik Dahiliye Vekaletinin inhası  

ve Reisicumhurun tasdikiyle vali veya kaymakamların uhdesine de tevdi olunabi- 

lir. Bu takdirde 61, 76 ncı maddeler ahkamı bunlar hakkında tatbik olunmaz.    

    Kanun ve nizamnamelere göre belediye reislerinin reis veya aza olarak bu-  

lunmaları icap eden heyet veya komisyonlara bu gibi belediyelerde vali veya    

kaymakamlar azadan birini vekil olarak gönderebilirler.                        

    E - Yukardaki fıkralarda gösterilen kaza belediye meclislerinin, 70 inci   

maddenin 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 ve 13 üncü fıkralarında sayılan işler hakkında     

verdikleri kararlar valinin ve vilayet merkezindeki belediye meclisleri tarafın-

dan mezkür fıkralardaki işler hakkında verilen kararlar da Dahiliye Vekilinin  

tasdikı ile katileşir.                                                         

----------------                                                               

(1) Bu madde başlığı, 20/3/1997 tarih ve 4231 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle 

    değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.                                        

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

    Ankara ve İstanbul reis muavinleri                                          

    Madde 95 - Ankara ve İstanbul belediye reis muavinleri  belediye reisleri- 

nin inhaları üzerine Dahiliye Vekaletince tayin olunur.                        

                                                                                

    Belediye memurlarının tayini                                               

    Madde 96 - A - Ankara ve İstanbul belediyeleri erkanı ile belediye şube    

müdürleri belediye reisinin intıhabı ve Dahiliye Vekilinin tasvibiyle ve bu yer-

lerdeki belediye şubeleri erkanı ve kalemler ve müesseseler müdür ve reisleri  

belediye reisi tarafından ve meclis emrindeki kalem memurları belediye encüme- 

ninin karariyle belediye reisi tarafından,                                     

    B - 94 üncü maddenin (B) fıkrasındaki belediyelerin memurları valiler ve   

(C) fıkrasındaki belediyelerin memurları da kaymakamlar tarafından nasp ve     

azlolunurlar.                                                                  

    İstanbul ve Ankara ile 94 üncü maddenin (B) ve (C) fıkralarında yazılı     

olanlardan maada belediyelerde reis muavinleri ile daire ve şube reisleri ve   

bilümum belediye memurları ilk içtimaında belediye meclisince tasdik olunmak   

şartiyle belediye reisi tarafından intihap ve tayin olunurlar.                 

    Lüzum görülen belediyelerde reis muavinlerinin meclis azası arasından inti-

habı caizdir. Bu takdirde muavinlerin memuriyetleri meclisin devamı ile mukay- 

yettir.                                                                         

    (Yalnız bilümum belediye memurini sıhhiyesinin nasp ve vekalet emrine alın-

maları, tebdil ve terfileri, tecziyeleri 1 Nisan 1926 tarihli ve 796 numaralı  

kanun ahkamına tabidir.)                                                        

                                                                               

    Reis, encümen ve meclis arasındaki ihtilafların kati karara raptı          

    Madde 97 - Belediye reisi ile belediye encümeni arasında ihtilaf vukuunda  

belediye meclisi ihtilafatı tetkik eder ve bir karar verir. Verilen karar hak- 

kında encümen veya belediye reisinin valiye müracaatı üzerine kaza belediyele- 

ri için vilayet idare heyetince ve vilayet merkezi belediyeleri için vilayet   

idare heyetinin mütalaası alındıktan sonra Şürayı Devlet tarafından verilen ka-

rar katidir.                                                                   

    Belediye reisi veya belediye encümeni ile belediye meclisi arasında ihtilaf

vukuunda belediye reisinin valiye müracaatı üzerine kaza belediyeleri için vila-

yet idare heyetince ve vilayet merkezi belediyeleri için vilayet idare heyetinin

mütalaası alındıktan sonra Şürayı Devlet tarafından verilen karar katidir.     

                                                                                

    B - Belediye heyetinin vazife ve salahiyetleri                             

                                                                               

    Kanun ve nizamları neşir ve ilan hükümlerini tatbik ve icra                

    Madde 98 - Belediye reisi mahalli en büyük mülkiye memuru tarafından tebliğ

edilecek bilümum kavanin, nizamat ve talimatı neşir, ilan ve işbu kavanin ve   

nizamat ile kendisine muhavvel hususatı ifa ile mükelleftir.                    

                                                                               

    En büyük belediye amiri sıfatiyle reisin vazifesi                          

    Madde 99 - Belediye idaresinin en büyük amiri sıfatiyle belediye reisi:    

    A - Belediye zabıtası vezaifinin ifasını temin edecek talimat ve yasakları 

tatbik,                                                                        

    B - Meclis ve encümenin ve mafevk mercilerin kararlarını infaz,            

    C - Bu mercilerin tasvibine mütevakkıf olmayan belediye vezaifini salahiyeti

dairesinde ve mes'uliyeti altında ifa,                                         

    D - Belediyenin mahalli mahiyeti haiz selamet, sıhhat, umran, iktısat ve   

intizamına ait hususatı takip ve ifa eder.                                     

                                                                               

                                                                               

 KANUNLAR,AĞUSTOS 1993 (Ek-17)                                                  

                                                                               

                                                                               

    Belediye mümessili sıfatiyle reisin vazifesi                                

    Madde 100 - Belediye idaresinin şahsiyeti hükmiyesinin mümessili sıfatiyle 

belediye reisi :                                                               

    A - Belediye emvalini idareye,                                              

    B - Varidat ve matlubatını takip ve tahsile,                               

    C - Salahiyettar makam ve heyetin tasdikına iktiran etmek şartiyle akdi    

mukaveleye, sulh ve ibraya, teberruatı kabule, belediye hesabına umum medeni    

akitleri icraya,                                                               

    D - Devair ve mehakim nezdinde müddei veya müddeialeyh sıfatiyle belediyeyi

temsile veya bir başkasını tevkile,                                            

    E - Belediye bütçesinin amiri itası sıfatiyle sarf evrakını ve masarif ta- 

hakkukatını tasdik ve sarf emirlerini imzaya salahiyettardır.                  

    Muavinlere vazife tevdii                                                   

    Madde 101 - Belediye reisi kendi mes'uliyet ve nezareti altında kendine ait

vezaiften bir kısmını namına tedvir ve intaç etmek üzere muavinlerine tevdi    

eylemek salahiyetini haizdir.                                                  

    Bilümum belediye memurları hakkında muhakeme usulü                         

    Madde 102 - Belediye reisi ile bilümum belediye memurları (...)            

vazifelerinden münbais veya vazifelerinin ifası esnasında hadis olan cürümlerin-

den dolayı memurin muhakematı kanunundaki ahkama tabidir.(1)                   

    Memurlar için yapılacak nizamname                                          

    Madde 103 - Belediye memur ve müstahdemlerinin, intihap ve istihdam, idare-

ten tecziye, terfi ve taltifleri, vazifeden çıktıktan sonra kendilerine verile-

cek tekaüt maaşı ve tazminat ve irae edecekleri kefaletleri ve bunlara mütaallik

hususat alakadar vekaletlerce müştereken yapılacak bir nizamname ile tayin olu-

nur. İş bu kanunun mer'iyeti tarihinde müstahdem ve hakkı tekaütten müstefit   

memurların tekaütlükleri Mülkiye Tekaüt Kanunu ahkamına tabidir.               

    C - Belediye zabıtası                                                      

    Belediye zabıtası vezaifi                                                  

    Madde 104 - Belediye zabıtası belediye sınırı içinde beldenin intizam, sıh-

hat ve hududunun temin ve muhafazası ile mükellef olup bu sıfatla belediye     

kanununun ve nizam ve yasaklarının ve bunlara müsteniden verilen emirlerin ve  

mahkümunbih cezaların 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı umuru belediyeye ait 

ahkamı cezaiye hakkındaki kanuna ve zeyillerine tevfikan infazı, on beş ve on  

dokuzuncu maddelerinde muharrer vazifelerin ifası ve ceraimi belediyenin takip 

ve taharrisi ile mükelleftir.                                                   

    Belediye zabıtası kadrosu                                                  

    Madde 105 - Belediye zabıtası kadrosu; belediye zabıta müdürü, lüzumu kadar

muavinleri, merkez memuru, komiser ve ikinci komiser ve komiser muavinleri ile 

memurlardan mürekkeptir. En büyük belediye zabıtası amiri belediye zabıtası    

müdürüdür. Şuabata münkasim belediye şubelerinde en büyük belediye zabıtası    

zabıtai belediye merkez memurudur. Belediyelerde nüfuslarına ve bütçelerine göre

en büyük belediye zabıtası amiri; belediye zabıtası müdürü, merkez memuru, ser-

komiser veya ikinci komiserdir.                                                

    Belediye zabıtası talimatnamesi                                             

    Madde 106 - 103 üncü maddede yazılı nizamnameye tevfikan belediye zabıtası 

memurlarının meslek, evsaf, talim ve terbiye, terfi ve terakki, nasp ve azilleri

Dahiliye Vekaletince yapılacak bir talimatname ile tayin olunur.               

------------                                                                   

(1) Bu maddede yer alan "...ve müstahdemleri..."ibaresi,Anayasa Mahkemesinin   

    9/2/1993 tarih ve E:1992/44, K:1993/7 Sayılı Kararıyla iptal edildiği için 

    metinden çıkarılmıştır.(Bkz:19/6/1993 -21612 R.G.)                         

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

    Belediye zabıtasının mercii                                                

                                                                               

    Madde 107 - Belediye zabıtası teşkilatı doğrudan doğruya belediye reisinin 

ve belediye şubelerine ayrılan yerlerde şubelere merbut teşkilat, belediye     

müdürlerinin emri altında bulunur.                                             

                                                                               

    Belediye zabıtasına karşı gelenler                                         

    Madde 108 - Belediye zabıtasına karşı gelenler Devlet zabıtasına karşı     

koyanlar gibi ceza görürler.                                                   

                                                                                

    Belediye zabıtası vezaifinin Devlet zabıtasına verilmesi                   

    Madde 109 - Devletçe lüzum görülen beldelerde belediye zabıtası vezaifi    

İcra Vekilleri Heyeti kararı ve Reisicumhurun tasdikı ile Devlet zabıtasına    

tevdi olunabilir. Bu takdirde belediye idaresi zabıta masrafına her binbeşyüz  

nüfusa bir zabıta memuru masrafı isabet edecek surette iştirak eder.           

                                                                                

                                                                               

                             ALTINCI FASIL                                     

                            Belediye Bütçesi                                    

                                                                               

    A- Varidat                                                                 

    Belediyelerin varidatı                                                      

    Madde 110 - Belediye varidatı şunlardır (1):                               

    1 - Miktarı kanunlarla gösterilen belediye vergi ve resimleriyle hisse ve  

kesri munzamları,                                                              

    2 - Bu kanun mucibince belediyenin ruhsata mütevakkıf olan işler için mec- 

lisçe tanzim ve 70 inci maddenin 8 inci fıkrası delaletiyle 71 inci maddeye    

tevfikan tasdik edilen tarife ve talimat dairesinde alınacak ruhsat harçları,  

    3 - Kanunen istihsali mecburi veya ihtiyari olup belediye devair ve müesse-

satı tarafından tanzim ve ita kılınacak sıhhi, fenni, sınai ve zirai tetkikata,

imtihan ve tecrübelere ait raporlar, şehadetnameler ve ehliyetnameler için ta- 

liplerinden 70 inci maddenin 8 inci fıkrası delaletiyle 71 inci maddede muharrer

tarifat dairesinde musaddak tarifeye tevfikan alınacak harçlar,                

    4 - Tenvirat, nakliyat, su, kudreti elektrikiye, buz, soğuk hava mahzenleri,

mezbaha, barsak imalatı, baca tathiratı gibi hususta tanzifatı umumiye ve      

saireye ait imtiyaz veya ruhsatı mutazammın musaddak mukaveleler mucibince     

alınacak belediye hisseleri.                                                   

    5 - 114, 115, 157, 160, 161 inci maddeler mucibince belediyelere devredilen

hizmetler mukabili varidat,                                                    

    6 - Avarız ve hasılatı,                                                    

    7 - 116 ıncı madde mucibince tarhedilen tesisat ve tamiratı müştereke mas- 

raflarına mukabil iştirak hisseleri,                                           

    8 - Belediye devair ve müessesatı kayıtlarının emlak ve arazi ile arsaların

harita, plan ve krokilerinin suretlerine talep edenlerden 70 inci maddede muhar-

rer tarifata göre tanzim edilen tarife mucibince alınacak harçlar,             

    9 - Belediye vergi ve resimlerinin taksitini miadı hulülünde ve bunların   

tahakkuku tahsiline tabi olmayanların talep vukuunda ödemiyenlerden 112 inci   

madde mucibince alınacak % 10 nisbetindeki cezalar,                            

   10 - Belediye vergi ve resimleri ile alelumum ruhsatiye harçları mektumatın-

dan alınacak cezalar,                                                          

------------------------                                                       

(1)  Bu hükmün uygulanmasında ek 6 ncı maddeye bakınız.                        

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

    11 - Gerek belediye encümenlerince hükmolunan, gerek belediye işlerinden   

dolayı Türk Ceza Kanununa ve kavanini hususiyesine veya işbu kanuna tevfikan   

mehakimi umumiyece hükmedilen para cezaları,                                   

    12 - Zaptolunan eşya bedeli,                                                

    13 - Belediye teşebbüsleri hasılatı,                                       

    14 - Müessesat hasılatı,                                                   

    15 - Belediyeye ait ve işbu kanun ile kavanini muhtelife ahkamında belediye-

lere devredilmiş ve edilecek menkul ve gayrimenkul emvalin her nevi hasılatı   

veya esmanı,                                                                   

    16 - Belediyelerin akteyledikleri mukavelat ve taahhüdattan mütevellit her 

nevi hasılat ve kavanini Devlete muvafık olarak elde edilmiş ve edilecek her   

nevi varidat,                                                                  

    17 - Hafta Tatili Kanununda muharrer istisnalardan istifade edecek olanlar-

dan senevi beş liradan elli liraya kadar yetmişinci maddenin 7 inci fıkrasına  

tevfikan tanzim olunacak tarife dairesinde alınacak olan ruhsatiye harcı.      

    18 - (Ek: 18/6/1947 - 5116/1 md; Mülga: 25/2/1952 - 5889/8 md.)            

    19 - (Ek: 18/6/1947 - 5116/1 md.) Yukarki fıkrada yazılı gelirlerle masraf-

larının karşılanması mümkün olmıyan su, elektrik, mezbaha tesisleriyle harita ve

imar planı işlerini yapmak veya bu tesislerden mevcut olanları ıslah etmek veya

genişletmek maksadiyle belediye meclisleri; bütçeyi tasdika yetkili makamca    

onanmak şartiyle,ihtiyacın derecesine göre ve belirli sıra ile, asker ailelerin-

den muhtaç olanlara yardım hakkındaki 4109 sayılı kanunda yazılı gelirlerin    

(6 ve 7 nci maddelerdekiler hariç) tahsiline karar verebilirler.                

    Asker ailelerine yardım işleri için 4109 sayılı kanunun 7 nci maddesindeki 

gelirleri tahsil etmekte veya 8 inci maddede yazılı bulunan umumi hesaptaki    

fondan yardım görmekte olan belediyeler sözü geçen kanunda belirtilen gelirleri

asker ailelerine yardım işlerinden başka bir maksada  harcıyamazlar. (1)       

    Nüfusu elli binden az olan beldelerin su, elektrik, mezbaha, harita, imar  

planı işlerine yukarda sayılan gelirlerin de yetmemesi halinde, 4109 sayılı    

kanunun 8 inci maddesinde yazılı olup İçişleri Bakanlığı emrindeki fondan bu   

belediyelere sırasiyle harita, imar planı, su, elektrik, mezbaha, kanalizasyon 

işleri için yardımda bulunulur. Yardım işinin sıralanışında yukarda sayılı hiz-

met nevileri dahilinde tesbit edilen masrafları en az ve masrafları müsavi olan-

lar arasında nüfusu en çok olan şehir ve kasabalar öne alınır.                 

                                                                               

    Belediyelerde iltizam usulünün ilgası                                       

    Madde 111 - Belediyelerde mültezimlik usulü mülgadır. Her nevi belediye    

vergi, resim ve harçları vesaiti tahsiliye marifetiyle idare ve cibayet olunur.

                                                                                

    Vergi ve resimleri müddetlerinde ödemiyenlerden alınacak ceza              

    Madde 112 - Tahakkuk muamelesi tahsilattan evvel ifa ve ikmal edilmek lazım-

gelen belediye vergi ve resimlerinin taksit müddetlerini tertip ve tesbite bele-

diye meclisleri salahiyettardır.                                               

    Tayin ve ilan edilen taksit müddetleri zarfında tahriri ve resmi ihtara    

rağmen her taksit müddetinin son gününden itibaren azami on gün zarfında beledi-

ye kasalarına veya belediyenin irae ettiği bankalara ve müessesata tediye edil-

meyen belediye vergi ve resimleri miktarı üzerine yüzde on zam ile mükellefler-

den Tahsili Emval Kanununa tevfikan tahsil olunur. Tahakkuku tahsiline tabi olan

belediye                                                                        

----------------------                                                         

(1) Bu hükmün uygulanmasında ek 4 ncü maddeye bakınız.                         

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

vergi ve resimlerinin belediyeye muayyen miktar teminat akçesi yatıran şirket- 

ler,müesseseler ve sair mükelleflerden işbu vergi ve resimlerin cari suretiyle 

mükellefler namına kredi açılarak belediye encümeninin tayin ve tesbit edeceği 

kati hesap devrelerinin mebdelerinde tahsile karar vermeğe belediye meclisleri 

salahiyettardır.Muayyen miadında bu kabil vergi ve resimleri tahriri ihtara     

rağmen her taksit müddetinin son gününden itibaren tediye etmeyenlerin teminat 

akçelerinden tevkifatı muktaziye icra kılınmakla beraber hesabı carileri katolu-

nur.Vergi borçları teminat miktarından fazla ise % 10 nisbetinde cezasiyle bir-

likte Tahsili Emsal Kanununa tevfikan istifa edilir.                           

                                                                               

    Belediyenin ruhsat, resim ve vergilerine tabi işleri ruhsat almadan görenle-

rin cezası                                                                      

    Madde 113 - Kanunen belediyenin ruhsatına ve resim veya vergilerine tabi   

iken ruhsatname almaksızın ve belediyeye resim ve vergi veya ruhsatiye harcı   

vermeksizin yapılan işler,muameleler,işleyen ve işleten kimseler, satılan veya 

kullanılan şeyler belediyece tutulduğu vakit bunların yapılmasında, işletilme- 

sinde, işlemelerinde veya satılıp kullanılmalarında kanunen ve nizamen ve      

evamiri belediyece veya hıfzıssıhhaca veya fennen mahzur varsa derhal menedile-

rek zabıt varakası tanzim ve muktazi muamelei kanuniye icra ve kanunun tayin ey-

lediği para cezası hüküm ve istifa edilir. Mahzur yoksa kanunun tayin ve tasrih

eylediği yerlerde kanun ve tarifesi mucibince tabi olduğu resim veya vergiden  

veya ruhsat harcından maada bunların kanunda tasrih edilen miktarları üzerinden

ve kanunun tasrih etmediği yerlerde tabi olduğu resim veya vergi veya ruhsat   

harcından maada bir kat daha para cezası mükelleften alınarak usulen ruhsatna- 

meye raptolunur.                                                               

                                                                               

    Madde 114 - (Mülga: 1/7/1948 - 5237/51 md.)                                

    Kapalı çarşı ve bedesten gibi müşterek ve mürtabıt emlakin tamiri          

                                                                               

    Madde 115 - Kapalı çarşı, bedesten, arasta, pasaj, cesim han ve emsali gibi

örtüleri ve duvarlar ve çevreleri veya işletmeye muktazi su mecraları veya ak- 

samı sairelerini müşterek ve mürtabıt olup her parçası veya odası veya her gö- 

zü veya tahtani veya fevkani tarafları başka başka mutasarrıfları uhdelerinde  

bulunan ve bedii ve mimari kıymeti veya beldenin iktisat veya istihsal hayatınca

ehemmiyeti mahsusa olan saraçhane,tabakhane,imalathane ve sanathane gibi emlaki

müçtemia ve mürtabıtayı havi vakıf olsun mülk olsun her nevi büyük binaların   

çatı, örtü, kubbe, kemer sayvan, sütun, cümle kapıları, methal ve mahreçleri,  

geçitleri, su hazineleri ve çeşmeleri ve su yollar, dahili mecraları ve sokak  

kaldırımları ile emsali müşterek tesisat aksamının inşa,tanzim,tamir ve termimi

için ashabına tebligat icra edildikten sonra yapılmadığı takdirde bunların ifası

belediyelere ait ve müterettiptir.                                             

    İnşaat ve ameliyatı lazıme kablelicra salahiyettar merciin kararına iktiran

ve karar kespi katiyet eyledikte musaddak evrakı keşfiyede gösterilen ameliyat 

masarifi belediye meclisince tertip ve 70 inci maddeye tevfikan tasdik edilecek

tarife mucibince her mülk için tesbit edilen iştirak hisseleri her mülkün sıra-

sıyle mutasarrıfından veya bedeli icardan deyni nisbetinde müstecirinden meclis-

çe tensip edilecek taksitler rapten ve Tahsili Emval Kanununa tevfikan belediye

vergi ve resimleri gibi istifa olunur.                                         

    Müstecirlerin mutasarrıflara rucu hakkı ahkamı umumiyeye tabidir.Bu kabil  

emlaki müçtemia ve mürtabıtadan kabili tamir ve ıslah olmayacak derecede harap 

veya kısmen veyahut tamamen münhedim olup mutasarrıf veya hissedarları tarafın-

dan münferiden veya müştereken tamir ve ıslahı cihetine gidilmeyerek oldu-     

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

ğu gibi bırakılmış olanlar belediyece usulen bilistimlak yerlerinde kasaba veya

şehirleri tezyin edecek müesseseler ve akarlar vücude getirilir.               

                                                                                

    Belediye hududu dahilindeki mülk sahiplerinin taahhüt ettikleri masraf nis-

petinde belediye hizmetlerinden istifadeleri                                   

    Madde 116 - Belediye sınırı içinde bir veya bir kaç sokak veya mahalle veya

sayfiyedeki emlak sahipleri üçte ikiden fazlasının imzasiyle tahriren belediyeye

müracaatla semtlerinde şose veya kaldırım veya tenvirat veya mecari veya su hat-

larının müceddeden tesisini veya belediye hizmetlerinden olan sair tesisatın   

teşmil veya temdidini talep etmek hakkını haizdirler. Keyfiyet belediye encümen

ve meclislerince tezekkür edilerek muvafık görüldüğü ve muktazi masarif mecmuu 

bilhesap işbu tesisattan müstefit olan sokak ve mahallelerdeki her mülkün müsak-

kafat veya arazi vergisi nisbetinde meclis karariyle 70 inci maddesinin 8 inci 

fıkrası mucibince iştirak hisseleri tesbit ve tevzi ve tevziat 71 inci madde mu-

cibince tasdik edilerek tesbit edilen tesisat masarifinin yarısının defaten veya

taksitlere rapten tediyesini taliplerin temin veya taahhüt eylediği takdirde,ka-

rarlaşan tesisat icra edilmekle beraber her mülke isabet eden iştirak hisseleri

sırasiyle sahiplerinden veya icar bedelinden deyni nispetinde ödenmek üzere müs-

tecirlerinden meclis kararı veçhile defaten veya taksitlere rapten belediye ver-

gi ve resimleri gibi Tahsili Emval Kanununa tevfikan istifa edilir.            

    Müstecirlerin mutasarrıflara rücu hakları ahkamı umumiyeye tabidir.Bu madde

ahkamının belediye faaliyeti hududu haricine şamil olan müessesatta tatbiki için

mezkür müessesenin evvelce muvafakatinin istihsali şarttır.                    

                                                                               

    B - Belediye masrafları                                                     

                                                                               

    Belediye masrafları                                                        

    Madde 117 - 1 - Belediye binası tedarik ve idamesi ve döşeme ve bakım masa-

rifi,                                                                           

    2 - Belediye heyetleri memur ve müstahdemleri tahsisat, maaşat, ücurat ve  

müteferrikaları,                                                               

    3 - Belediye zabıtası ve itfaiye masrafları,                               

    4 - Belediye varidatının tahsil masrafları,                                

    5 - Yol, meydan, sokak, iskele ve köprülerin inşa, tamir ve idamesi masraf-

ları,                                                                           

    6 - Su ve lağım tesisatı ve işletme masrafları,(işbu masraflar azami on se-

nelik bir programa tevfikan bütçeye vazolunacaktır.)                           

    7 - Tenvirat masrafları,                                                    

    8 - Mezarlıkların tesis ve muhafazası masrafları,                          

    9 - Bir daire veya müessese veya hayır ashabı tarafından belediye vezaifine

dair işler için muaveneten veya nakten vukubulacak teberruat ile muayyen hiz-  

metler karşılığı,                                                              

    10 - Kanunlarla muayyen vazifelerin ifası için icap eden masarif,          

    11 - Vadesi gelen borçlar, istikraz taksitleri ve faizleri ve mahkümunbih  

vacibüttediye belediye borçları,                                               

    12 - Belediyenin harita, kadastro ve müstakbel şekil planının tanzimi ve   

yukarıdaki maddeye tevfikan mezbaha tesisi masrafları (İşbu masraflar azami on 

senelik bir programa tevfikan varidatın müsaadesi nispetinde bütçeye vazolunur.)

    13 - Belediye emlak ve emvalinin tamir ve sigorta masrafları,belediyenin ka-

nunen tesviyesine mecbur olduğu vergiler,                                      

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

    5, 6 ve 12 inci fıkralarda gösterilen tesisatın kabul edilen programa göre 

her seneye isabet edecek miktarı için muktazi tahsisat, (İstikraz suretiyle de-

faten veya tedricen vücude getirilmesi mümkün olmayan ahvalde belediyeler mezkür

tesisatın istilzam edeceği masrafı her sene bütçelerine vaz'ı ve mukabili olan 

mebaliği bir bankada muhafaza ile mükelleftirler.)                             

    14 - Beldenin imarına ait tesisat ve inşaatın bakım ve işletilmesi masrafla-

rı,                                                                            

    15 - İşbu kanunun 16 ncı maddesinde muharrer mecburi vazifelerin icrasının 

temini için muktazi masraflar,                                                 

    16 - Belediye bütçesinden tediye edilecek olan maaş ve ücretler yekünu sene-

vi varidatın azami % 30 unu tecavüz edemez.Görülen ihtiyaca göre ve Dahiliye Ve-

kaletinin müsaadesiyle bu miktar arttırılabilir.                               

                                                                               

    Belediyelerin ihtiyari masrafları                                          

    Madde 118 - Belediyenin ihtiyari masrafları:                               

    Belediyenin ihtiyari olarak deruhde eylediği hidemat ve tesisatın ifa ve   

idamesi masraflarıdır.                                                          

    Mecburi vazifeler ifa ve ikmal edilmedikçe ihtiyari vazifeler için bütçeye 

tahsisat vazolunamaz.                                                          

    Belediyelerin ihtiyari vazifelerine ait olup bir sene bütçesine konulan    

tahsisatın onu takip eden senelerde tenzili veya tamamen bütçeden ihracı Dahili-

ye Vekaletinin tasdikına muhtaçtır.                                            

    C - Bütçenin ihzarı,tasdikı, tasvibi, tatbikı ve murakebesi                 

                                                                               

    Belediyelerde bütçe yılı                                                   

    Madde 119 - (Değişik: 26/3/1945 - 4705/2 md.)                              

    Belediye bütçesi,belediyenin her yılın Ocak ayı başından ertesi yılın Aralık

ayı sonuna kadar bir yıla ait gelir ve giderini gösterir, belediye gelirlerinin

toplanmasına,hizmetlerinin yapılmasına ve harcamalarına izin verir.            

                                                                                

    Bütçenin hazırlanması                                                      

    Madde 120 - (Değişik: 26/3/1945- 4705/3 md.)                               

    Belediye bütçesi, belediye başkanı tarafından hazırlanarak  ilgili yılın Ey-

lül ayı başında encümene verilir. Encümen bütçeyi iki ay içinde incelemekle    

ödevlidir. Hazırlanan bütçe gerekçesiyle birlikte başkan tarafından Kasım ayının

1 inci günü meclise verilir.                                                    

                                                                               

    Mecliste bütçe müzakeresi                                                  

    Madde 121 - Meclis bütçe kararnamesi metnini madde madde, varidat ve masraf

cetvellerini fasıl fasıl müzakere ve bütçeyi aynen veya fasıl ve maddelerini   

tadilen kabul eder.                                                            

                                                                                

    Tasdik edilen bütçenin Vekalete gönderilmesi                               

    Madde 122 - Mahalli en büyük mülkiye memurunun tasdikı ile katiyet kespeden

bütçenin bir nüshası berayı malümat valiler tarafından Dahiliye Vekaletine gön-

derilir.                                                                       

                                                                               

    Bütçenin tasdikı                                                           

    Madde 123 - Bütçeyi tasdika salahiyettar makamlar, vürudu tarihinden itiba-

ren en geç bir hafta zarfında tetkik ve tasdik ederler.                        

    1 - Bütçe kararnamesi metninde kanun ve nizamnamelerle kabili telif olmayan

madde ve ibareleri tashih,                                                     

                                                                               

*                                                                              

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

    2 - Belediyenin tahsile salahiyettar olmadığı varidatı tay, veya tarife ve 

salahiyeti kanuniye fevkinde konulan muhammenatı haddi kanuniye tenzil,        

    3 - İfası belediye vazifesi cümlesinden olmayan hidematı ve bunlara ait ma-

sarifi ihraç,                                                                  

    4 - Bütçeye konulmayan mecburi masarife ait tahsisatı ilave,               

    5 - Bütçeye mevzu varidat mecburi masrafları temine kafi değilse kanunen    

muayyen haddi azamiden dun olan belediye hisse, vergi ve resimlerini azami had-

di kanuniye kadar usulen iblağ veya bu da kafi olmazsa ihtiyari masraflardan   

mecburi masraflara tahsisat nakleder.                                          

    Bu suretle aynen veya tadilen tasvip edilen bütçe katileşir. Mahalli en bü-

yük mülkiye memuru tarafından yapılan tadilata karşı belediye meclisleri Şurayı

Devlete müracaat edebilirler. Bir hafta zarfında tasvip edilmeyen belediye büt-

çeleri doğrudan doğruya katileşmiş addolunur.                                  

                                                                               

    123 üncü madde haricinde bütçenin değiştirilmemesi                         

    Madde 124 - Belediye bütçelerini tasvibe salahiyettar makamlar 123 üncü mad-

dede gösterilen sebep ve suretlerden gayrı bir şekilde bütçeyi tağyir edemezler.

                                                                               

    Bütçe harici sarfiyat                                                       

    Madde 125 - Katileşen bütçe haricinde nispet ve miktarı kanuna uygun olmayan

varidat tahsil olunursa Türk Ceza Kanununun 247 inci maddesi ahkamı tatbik olu-

nur. Bütçe haricinde sarfiyat tazmini müstelzim olmakla beraber faili hakkında 

ayrıca kanuni takibat yapılır.                                                 

                                                                               

    Bütçenin amiri itası                                                        

    Madde 126 - Belediye reisleri, belediye bütçesinin amiri itasıdır.Muavinle-

rini de kendi mesuliyetleri altında amiri ita vazifesini ifaya mezun kılabilir-

ler.Şubelere ayrılan belediyelerde reisler şube müdürlerine ikinci derece amiri

ita salahiyeti verebilirler.                                                   

                                                                               

    Muhasibi mesuller                                                          

    Madde 127 - Belediye muhasebecileri, hesap işleri müdürleri belediye bütçe-

sinin muhasibi mesulleridir.Belediye muhasibi mesulleri zimmetindeki matlubatın

takip ve tahsili hususunda ifa olunacak muamelat Devletin ba kabil muhasipleri 

hakkındaki muamelenin aynıdır.                                                  

    (Ek fıkralar - Ek: 12/7/1944- 4617/1 md; Mülga : 10/3/1954-6349/5 md.)     

                                                                               

    İdare hesabı ve kesinhesap                                                  

    Madde 128 - (Değişik: 26/3/1945 - 4705/4 md.)                              

    Her yıl bütçesinin kesinhesabı,hesap döneminin bitiminden sonra gelen Nisan

ayı içinde sorumlu muhasibin idare hesabı ile birlikte encümene verilir.İdare  

hesabı ve kesinhesap 70 inci ve 86 ncı maddelere göre onanır.                  

                                                                               

    Muhasebe usulü                                                              

    Madde 129 - Belediyelerin muhasebelerine mütaallik usul bir nizamname ile  

tesbit olunur.                                                                 

                                                                               

    Eski sene bütçesinin devamı                                                

    Madde 130 - Her hangi bir sebeple yeni bütçe katileşmemiş ise bu muamele ik-

mal olununcaya kadar eski sene bütçesi tatbik olunur.                          

                                                                                

    İhtiyat akçesi                                                             

    Madde 131 - Her sene belediye bütçelerine mevzu varidatın safi miktarı he- 

sap edilerek bu safi varidatın yüzde beşi işbu kanunun neşri tarihini takip eden

                                                                               *

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

mali sene iptidasından itibaren yirmi sene müddetle aynı bütçeye ihtiyat akçesi

olarak vazolunacak ve belediyelere mahsus bir banka teessüs edinceye kadar hükü-

metin irae edeceği bir bankaya aynı mali senenin nihayetinden evvel tediye edi-

lecektir.                                                                      

                                                                               

    İhtiyat akçesi mukabilinde avans                                           

    Madde 132 - Belediye idareleri bankaya tevdi edilecek işbu meblağdan teraküm

edecek miktarın yüzde yetmiş beşine kadar icap eden miktarını her sene bütçesine

tevfikan,ihtiyar edilecek imarat ve inşaat masrafları için sarfedilmek ve yine 

senesi içindeki belediye varidatı ile ödenmek üzere avans olarak bankadan istik-

raz edebilirler.Bu avansların behemehal senesi içinde bankaya iadeten tesviyesi-

ne belediye reisleri ve muhasebe amirleri ve bu hususta sıkı bir murakabe icra-

sına en büyük mülkiye memurları mecburdurlar.                                  

                                                                               

                               YEDİNCİ FASIL                                   

                               Birlik Tesisi                                   

    Belediye,köy ve vilayet mahalli idarelerinin birlik kurmaları              

    Madde 133 - Belde ve köyler, vilayet idarei hususiyeleri kendilerine kanun-

larla verilen mecburi veya ihtiyari vazifelerin bir veya bir kaçını müşterek te-

sisat ve idare ile ifa için birlik tesis edebilirler.                          

                                                                               

    Birlik nizamnamesinin katileşmesi                                           

    Madde 134 - Birlik tesisi için belde,köy,idarei hususiye meclislerinin (Be-

lediye meclisi, köy meclisi, meclisi umumi) müttefikan kabul ettikleri birlik  

esas nizamnamesi valinin ve birliğe dahil olanlar başka vilayetlere mensup ise-

ler Dahiliye Vekilinin tasdikı ile katileşir. Birliğe diğer belde ve köylerin ve

idarei hususiyelerin iltihakı birlik meclisinin tasvibi, valinin tasdiki ile ve

başka vilayetlere mensup iseler Dahiliye Vekilinin tasdikı ile olur.           

                                                                                

    Nizamnameye yazılacak maddeler                                             

    Madde 135 - Her birliğin bir esas nizamnamesi olacaktır. Nizamname  atideki

mevaddı ihtiva eder:                                                            

    1- Birliğin unvanı,                                                        

    2- İdare merkezi,                                                          

    3- Arazi itibariyle faaliyet sahasının hududu,                             

    4- Daimi olup olmadığı, muvakkat ise kaç sene için olduğu,                 

    5- Birliğe dahil olan mahalli idarelerin isimleri,                         

    6- Birlik azası olan mahalli idarelerin hukuk, vezaif ve salahiyetlerinden 

hangisi birliğe ve birlik icra heyetine devir ve tevdi olunduğu,               

    7- Birliğe dahil olan mahalli idarelerin her birinin birlik meclisi için in-

tihap edeceği aza miktarı ve bu aza miktarının tesbitine esas olan şeraitin kaç

senede bir birlik meclisi tarafından tetkik olunacağı,                         

    8- Birliğe dahil olan mahalli idarelerin birliğin tesis ve idame masrafına 

ne nispette iştirak edecekleri,                                                 

    9- Birliğin varidatı,                                                      

    10-Birliğe dahil olan mahalli idarelerin ve bu mahalli idarelere tabi ahali-

nin birlik müessesatından ne suretle istifade edebilecekleri,                  

    11- Birlik meclisinin senede kaç defa toplanacağı,                         

    12- Birliğin teessüsüne ve faaliyetine esas olacak diğer şartlar,          

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

    Nizamnamenin değiştirilmesi,birliğin ilgası                                 

    Madde 136 - Birlik nizamnamesinin tadili veya birliğin ilgası 135 inci madde

ahkamına tabidir.                                                              

    Müddetin bitmesi, birliğin ilgası halinde yapılacak muamele                 

    Madde 137 - Birlik müddetinin bitmesi veya birliğin ilgası halinde esas ni-

zamnamesindeki şartlara göre alakadarların sermayelerinin de birlik hukuk ve ve-

caibinden hisselerinin tefrik ve tayini birliğe dahil heyetlerin mütalaası alın-

dıktan sonra birlik merkezinin tabi olduğu vilayet idare heyetine aittir.      

    Birlikler hükmi şahsiyeti haiz amme müesseseleridir.                       

    Madde 138 - Birlikler hükmi şahsiyeti haiz amme müesseseleridir.Vazifelerini

ifa ettikleri mahalli idarelerin bu vezaifi ifa hususunda haiz oldukları hukuk 

ve salahiyeti haizdirler.İşbu hukuk ve salahiyeti istimal hususunda alakadar ma-

halli idarelerle aralarında zuhur eden ihtilafat, vilayet idare heyetince ve   

birlik muhtelif vilayetlere mensup mahalli idarelerden müteşekkil ise Şürayı   

Devlet tarafından tetkik ve hallolunur.                                        

    Birlik meclisi                                                             

    Madde 139 - Birlik umur ve muamelatını senede en az iki defa toplanarak tef-

tiş,murakabe etmek üzere birliğin bir meclisi olur.                            

    Meclisin intihabı aza adedi                                                

    Madde 140 - Birlik meclisi azası birliğe dahil olan mahalli idarelerin mec-

lisleri tarafından belediye meclisi azalığı için muktazi evsafı haiz kimselerden

olmak üzere azami dört sene için intihap olunur. Bu meclise birlik azası olarak

mahalli idarelerin her birinden enaz iki aza intihap olunur.                    

    Yedek aza                                                                  

    Madde 141 - Birlik azası olan mahalli idarelerin meclisleri, birlik meclis-

leri için nizamnamede  mürettep miktar azanın yarısı kadar yedek aza intihap   

ederler.                                                                       

    Meclisin çalışması ve riayet edeceği maddeler                              

    Madde 142 - Birlik meclislerinin adi ve fevkalade içtimaa daveti ve meclis 

reis ve katiplerinin intihabı meclis ruznamesinin tanzimi ve müzakeratının ida-

resi,inzibatının temini, birlik meclisinin salahiyetleri ve meclis mukarreratına

birlik reis veya alakadarlar tarafından vakı olacak itiraz üzerine işbu mukarre-

ratın birinci ve ikinci derecede tatbik ve intacı hususlarında bu kanunun 53-61

inci maddeleriyle 63-76 ncı maddeleri ahkamı caridir.                          

    Meclisin açılması,reisin seçilmesi                                         

    Madde 143 - Birlik meclisi, birlik esas nizamnamesinin kanunen katileşmesi 

tarihinden itibaren nihayet iki ay zarfında birlik merkezinin tabi olduğu vila-

yet valisi tarafından birlik merkezinde tayin olunan günde içtimaa davet ve ilk

içtima vali tarafından küşat edilerek meclisin reis ve katipleri intihap olunur.

    Birlik meclisi tarafından kabul edilen bütçenin ve ittihaz olunan mukarrera-

tın tatbik ve infazı ve birlik işlerinin sevk ve idaresiyle meşgul olmak üzere 

birlik meclisi en çok dört sene için birlik reisini ve reis vekilini intihap e-

der.                                                                           

    Bu intihap valinin ve birlik muhtelif vilayetler dahilinde ise Dahiliye    

Vekilinin tasdikı ile tamam olur.                                               

    Valiler ne zaman birlik resi olurlar                                       

    Madde 144 - Birliğe idarei hususiyeler de iştirak etmiş ise, reis ve reis  

vekili birlik merkezinin bulunduğu yerin valisi tarafından ve birlik bir kaç vi-

layet dahilinde ise Dahiliye Vekili tarafından tayin olunur.                   

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

    Birliklere dahil olan belediyelerden birinde reislik kanunen valiye verilmiş

ise birlik reisliği vali tarafından ifa olunur. Birlik azası olan belde ve köy-

lerin ve idarei hususiyelerin belediye reisleri,köy muhtarları ve encümen reis-

leri birlik meclisinin tabii azasındandırlar.                                  

                                                                                

    Birlik encümeni intihabı                                                   

    Madde 145 - Vazifeleri birlik meclisinin intihap devresi nihayetinde bitmek

üzere her yeni meclis tarafından ilk içtimada meclis azası arasından dördü bir-

lik encümen azalığına intihap olunur. Birlik reisi, encümenin tabii reisidir.  

                                                                               

    Birlik meclisinin vazife ve salahiyetleri                                  

    Madde 146 - Belediye meclislerinin salahiyeti ve vezaifi hakkındaki ahkam  

birlik nizamnamesi ile birliğe verilen vazife ve hukuk ve salahiyetleri tecavüz

etmemek üzere birlik meclisleri hakkında caridir.                              

                                                                                

    Birlik reisinin vazife ve salahiyeti                                       

    Madde 147 - Belediye reislerinin salahiyet ve vezaife hakkındaki ahkam bir-

lik nizamnamesi ile verilen vazife ve hukuk ve salahiyetleri tecavüz etmemek   

üzere birlik reisleri hakkında caridir.                                        

                                                                               

    Birlik encümeninin vazife ve salahiyeti                                     

    Madde 148 - Belediye encümenlerinin salahiyet ve vezaifi hakkındaki ahkam  

birlik nizamnamesiyle verilen vazife ve hukuk ve salahiyetleri tecavüz etmemek 

üzere birlik encümenleri hakkında caridir.                                      

    (Ek: 2/6/1934 - 2493/1 md.) Birlik merkezi, umumi müfettişlik mıntakasında 

bulunursa birliğin merkezi olan vilayet valisine ait salahiyetler, umumi müfet-

tişe intikal eder.                                                             

                                                                                

                               SEKİZİNCİ FASIL                                 

              İstanbul'da Vilayet ve Belediyenin Birleşmesi                    

                                                                                

    Madde 149 - 153 - (Mülga: 10/3/1954-6349/5 md.)                            

                                                                               

                               DOKUZUNCU FASIL                                 

                             Müteferrik Maddeler                               

                                                                               

    Belediye teşkilatı kaldırılacak yerler, belediye intihaplarındaki nüfus    

esasları                                                                       

    Madde 154 - İkinci maddenin hükmü haricinde kalan yerlerde 1 Haziran 1930  

tarihinden itibaren belediye teşkilatı mülgadır. Buralarda Köy Kanunu tatbik   

olunur.Belediye mıntakasındaki nüfus miktarının her hangi bir arıza ile artıp  

eksilmesi belediye intihaplarına tesir yapmaz. İntihabat için her umumi tahrir 

neticesinde tahakkuk eden nüfus muteberdir.                                     

                                                                               

    Belediye intihaplarının bu kanuna göre yapılması                           

    Madde 155 - Bu kanunun mer'iyet kespettiği sene Eylülünden itibaren bilumum

belediye intihabatı tespit olunarak belediye meclisleri ve encümenleri bu kanuna

göre teşkil ve belediye reisleri yeniden intihap olunur.                       

                                                                               

    Nüfusu 70 binden fazla belediyelerde meclis azasına huzur hakkı verilmesi  

    Madde 156 - Nüfusu 70 binden yukarı belediyelerde lüzum görüldüğü takdirde 

Meclis azasına huzur hakkı verilir.                                            

    Bu huzur hakkının miktarını tayin eden meclis kararları Dahiliye Vekaletinin

tasvibi ile kat'ileşir.                                                        

    (Ek fıkra - Ek: 2/6/1930-1676/2 md; Mülga: 3/6/1930 - 1683/72 md.)         

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

    İmtiyazlı şirketler için belediyelere verilen mübayaa hakkı                

    Madde 157 - Su, elektrik, havagazı,tramvay ve emsali belediye sınırı dahi- 

linde bulunan imtiyazlı şirketlerin mukavelenamesinde tayin olunan müddetin hi-

tamında mukavelenameleri mucibince Devlete intikal edecek olan bilcümle tesisat

ve emval bilabedel belediyelere devrolunur. İşbu şirketlerin imtiyazlı mukave- 

lenamelerinde hükümet tarafından mubayaa hakkı için kabul edilen müddetin duhu-

lünden itibaren belediyelerin müracaat ve talebi üzerine mubayaa bedeli beledi-

ye tarafından temin edilmek şartiyle hükümet vasıtasiyle mubayaa edilerek şirket

tesisat ve emvali belediyelere devrolunur.                                     

                                                                                

    Belediyenin müşterek ve sıhhi işleri için mahalli idarelerle birleşmek husu-

sunda hükümetin salahiyeti                                                     

    Madde 158 - Bir beldeye civar olan yerler ile beldenin müşterek menfaatları-

na taallük eden hususatta ,işin derecesine göre belediyelerle idarei hususiyeler

masarifi vakıayı işbu hususatta edilecek istifadeye göre aralarında taksim eder-

ler.Sıhhati umumiyeyi tehdit eden ahvalde idarei hususiye ve belediyelerin yal-

nız başlarına yapamadıkları mecburi vazifelerinde tarafeyni icbara hükümet sala-

hiyattardır.                                                                   

                                                                                

    Belediye hududu dahilinde belediyelere ait mallar                          

    Madde 159 - (Değişik: 25/2/1998-4342/33 md.)                               

    Belediye sınırları içinde sahipsiz arazi mahiyetindeki seyrangah, harman   

yeri, koruluk ve bataklıkların ve belediye marifetiyle deniz, nehir ve gölden  

doldurulmuş olan yerlerin ve yıkılmış kale ve kulelerin metruk arsaları ve en- 

kazının tasarruf, idare ve nezareti kaffei hukuk ve vecaibi ve varidatı ile     

beraber belediyelere devrolunur.                                               

    Mezarlıklar belediyelere aittir                                            

    Madde 160 - Metrük ve kimsesiz mezarlıklarla vakfa ait olan umumi mezarlık-

lar bilümum hukuk ve vecaibi ile belediyelere devrolunmuştur. Bu kanunun neşrin-

den sonra belediyeler devren alıncaya kadar satılması memnudur.                

    Bu kanunun neşrinden evvel Evkafça taksitle satılan mezarlıkların henüz is-

tifa edilmeyen taksit bedelleri dahi belediyelere aittir.                      

    Belediyeler bu kanun mucibince yapılacak nizamnameye göre en çok on seneye 

kadar mezarlıklara ait tesisatı ikmal ederler.                                 

                                                                                

    Su için belediyelerce yapılacak istikrazlara Maliye Vekaletinin kefaleti   

    Madde 161 - Belediye vergi ve resimlerinden Devlet Varidatı ile birlikte ci-

bayet olunanların on senelik tutarı karşılık gösterilerek beldelere fenni şart-

ları haiz su getirmek için bu kanun hükümlerine göre Dahiliye Vekaletinin muva-

fakatiyle aktolunacak istikrazlara (Veya mütaahhitlerle aktolunan mukavelename-

lerin mali ahkamına karşı) Maliye Vekaleti kefalet eder.                        

                                                                               

    Mülga kanunlar                                                             

    Madde 162 - 23 Eylül 1293 tarihli Dersaadet ve vilayet belediye kanunları,3

Teşrinievvel 1302 ve 3 Eylül 1306 ve 2 Teşrinievvel 1336 ve 30 Teşrinievvel 1338

tarihli zeyilleri ve 17 Kanunuevvel 1328 tarihli Dersaadet teşkilatı belediyesi

hakkındaki kanunu muvakkat ve 16 Şubat 1340 tarihli Ankara Şehremaneti kanunu ve

bunların tadilatı ve işbu kanuna muhalif bilcümle ahkam mülgadır. 1351 numaralı

kanun hükmü bakidir.                                                           

                                                                               

    Nizamname yapılması                                                        

    Madde 163 -Bu kanunun tatbikı suretleri nizamnamelerle tayin olunur.       

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

    Ek Madde 1 - (14/4/1941 - 3998 sayılı ek kanunun 1 inci maddesi hükmü olup,

ek madde haline getirilmiştir.)                                                

    Merkezleri Türkiye Cumhuriyeti hudutları haricinde olupta şubeleri vasıta- 

siyle Türkiye dahilinde icrayi ticaret eden müessese ve teşekküllerin aylıklı  

veya ücretli işi ile belediye reisliği birleşemez.                             

                                                                               

    Ek Madde 2 - (24/3/1950 - 5656/1 md. ile gelen ek 1 inci md. hükmü olup    

madde numarası teselsül ettirilmiştir.)                                        

    Belediye meclisleri lüzum ve ihtiyaç gördükleri takdirde belediye meskenleri

yapmak ve bu meskenleri belde sakinlerine kiraya vermek veya satmak işlerini   

mecburi belediye hizmetleri arasına koyabilirler.                              

    Belediyeler bu maksadı sağlamak üzere bütçelerinde gerekli paraları ayırmak

suretiyle döner sermaye tesisine ve kurulmuş veya kurulacak yapı ortaklıklarına

katılmaya yetkilidirler.                                                        

    Belediyeler bu kanuna göre yapacakları işlerde Artırma, Eksiltme ve İhale  

Kanunu hükümlerine bağlı değildirler.                                          

                                                                                

    Ek Madde 3 - (24/3/1950 - 5656/1 md. ile gelen ek 2 nci md. hükmü olup mad-

de numarası teselsül ettirilmiştir.)                                           

    Belediyelerce yaptırılacak evlerin tipleri, satış ve kira şartları ve kendi-

lerine temlik yapılacak kimselerin vasıf ve tevcih sıraları belediye meclisince

düzenlenecek bir yönetmelikle tesbit olunur.                                   

    Durumları 5218 sayılı kanun hükümlerine uyan kimselere de bu kanun hükümleri

dairesinde mesken sağlanabilir.                                                

                                                                               

    Ek Madde 4 - (24/3/1950 - 5656/1 md. ile gelen ek 3 üncü md.hükmü olup madde

numarası teselsül ettirilmiştir.)                                              

    Belediye meclisleri, 1580 sayılı Belediye Kanununun 5116 sayılı kanunla de-

ğiştirilen 110 uncu maddesinin 19 uncu fıkrasında yazılı gelir kaynağı hasıla- 

tından; muhtaç asker ailelerinin yıllık ihtiyacı karşılandıktan sonra arta kal-

mış ve kalacak kısmın dörtte üçünü bu kanunda yazılı işlere tahsis etmeye yetki-

lidirler.                                                                      

                                                                                

    Ek Madde 5 - (2/12/1960 - 150/2 md. ile gelen ek 1 inci md. hükmü olup madde

numarası teselsül ettirilmiştir.)                                              

    Ekmek ve francala imal eden fırın ve fabrikalarla, un istihsal eden değirmen

ve fabrikalar, belediyenin vaki ihtarına rağmen, inandırıcı ve kesin sebepler  

olmadan istihsal ve imalden kaçınırlar ise, belediyeler, mahalli en büyük mülki-

ye amirinin tasvibi ile bu iş yerlerini re'sen veya bilvasıta işletebilir.     

    Her iki halde de sadece belediye encümenlerince takdir edilecek aylık kira 

ile,işletmede mevcut ham ve yardımcı maddelerin ve bunların mamullerinin ve    

imalatta kullanılan sair maddelerin maliyet bedeli işletme sahibine ödenir.    

    Her çeşit gıda ve ihtiyaç maddelerinin muhafazasına mahsus soğuk hava depo-

ları da yukarıdaki hükümlere tabidir.                                          

    Re'sen veya bilvasıta işletme müddeti bir aydan fazla olamaz ve aleyhine    

adli ve idari kaza mercilerine başvurulamaz.                                   

                                                                               

    Ek Madde 6 - (2/12/1960 - 150/2 md. ile gelen ek 2 nci md. hükmü olup madde

numarası teselsül ettirilmiştir.)                                              

    Şehir ve kasaba merkezlerinde oturan halkın ekmek ve francala ihtiyacı için

gerek belediyelerce serbest piyasadan temin edilecek gerek valiliklerin talebi 

üzerine Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilecek hubu-

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

battan imal olunacak unların fabrika ve değirmenlerde beher çuvalının satış fi-

tına 10 kuruş zam yapılır.                                                      

    Fabrika ve değirmenler bu zamdan elde ettikleri meblağı aylık olarak ve er-

tesi ayın 15 inci günü akşamına kadar ilgili belediye namına Türkiye Cumhuriyeti

Ziraat Bankasında açılacak bir hesaba yatırır.Yatırmıyanlar hakkında 6183 sayılı

kanun hükümleri tatbik olunur.                                                 

    Bu fonda toplanacak paralar münhasıran belediyelerin ihtiyacına tekabül ede-

cek ve belediyelerin mülkiyetinde çalıştırılacak olan sıhhi ve modern ekmek fı-

rını ve fabrikalariyle un fabrikalarının tesis ve işletilmesinde kullanılır.   

                                                                               

    Ek Madde 7 -(19/7/1963 - 307/1. md. ile gelen ek 16 ncı md. hükmü olup madde

numarası teselsül ettirilmiştir.)                                              

    Memur iken veya evvelce memuriyette bulunmuş olanlardan belediye başkanlığı-

na seçilenlerin, belediye başkanlığında geçen hizmet süreleri (Her türlü özlük 

ve emeklilik haklarının hesabında nazarı itibare alınmak suretiyle) memuriyette

geçmiş sayılır.                                                                

    Emekli iken belediye başkanlığına seçilenlerin emekli maaşları kesilmez.   

    Sigortalı işçi iken belediye başkanlığına seçilenler sigorta prim ve aidat-

larını ödediklerinde sigortalı olmaktan doğan bütün hakları devam eder.        

                                                                               

    Ek Madde 8 - (19/3/1969 - 1136/199 md. ile gelen ek madde hükmü olup madde 

numarası teselsül ettirilmiştir.)                                              

    Bir kadroya bağlı olarak aylık veya ücreti belediye bütçesinden yahut bele-

diyenin yönetim ve denetimi altındaki daire, müessese veya şirketlerden verilen

müşavir ve avukatların takibettikleri dava ve işlerde, mahkeme ve icra daireleri

tarafından müvekkilleri belediye,daire, müessese veya şirket lehine avukatlık  

ücret tarifesine göre takdir edilen avukatlık ücretinin tahsil olunan kısmı be-

lediye veya onun yönetim ve denetimi altındaki daire, müessese veya şirketin hu-

kuk işleri müdürlüğü yahut hukuk müşavirliği personeline, belediye meclisi tara-

fından tespit edilecek esaslara göre ve 7244 sayılı Kanundaki hadler dahilinde 

tevzi ve tediye olunur.                                                        

                                                                               

    Geçici Madde 1 - (1580 sayılı Kanunun kendi numarasız muvakkat maddesi olup

teselsül için numaralandırılmıştır.)                                           

    Bu kanunun neşrinden sonra yeni meclis ve reisi intihabı yapılıncaya kadar 

mevcut meclis ve reisleri vazifelerine devam ederler.                          

                                                                                

    Geçici Madde 2 - (9/7/1953 - 6124/1. md. ile gelen muvakkat madde hükmü olup

madde numarası teselsül ettirilmiştir.)                                        

    Bu kanunun neşrinden evvel yapılmış istimlak sahalarında istimlak gayesine 

veya imar planına uygun olarak kurulacak tesisler için de bu kanun hükümlerinden

faydalanılır.                                                                  

                                                                                

    Geçici Madde 3 - (2/12/1960 - 150 sayılı Kanunun numarasız geçici maddesi  

olup teselsül için numaralandırılmıştır.)                                      

    14 Haziran 1954 tarih ve K/940 sayılı kararın 5 inci maddesinin verdiği yet-

kiye dayanarak Ticaret Bakanlığının 16/7/1954 tarihinde kabul ettiği esaslar da-

iresinde teşkil edilen fonda birikmiş paralar işbu kanunun ek 2 nci maddesi ile

tesis edilen fona aktarılır (1).                                               

------------------------------                                                 

(1) Bu hükümde sözü edilen Ek 2 nci maddenin numarası teselsül sebebiyle Ek mad-

    de 6 olarak değiştirilmiştir.                                              

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

    Ancak aktarılacak meblağ Ticaret Bakanlığı ile ilgili belediye arasında tes-

bit edilirler.                                                                 

                                                                               

    a) Nezdinde fon hesabı bulunan bankanın masrafları,                         

    b) 30 Kasım 1960 tarihine kadar, fondan kendisine tesis ettiği fırını veya 

ekmek fabrikası için, tahsiste bulunulması isteğinde bulunmuş kimselere ilgili 

belediye ve Ticaret Bakanlığınca müştereken ödenmesi kararlaştırılacak meblağ,  

    fondan ödenir.                                                             

    Bu Kanun 1 Eylül 1930 dan başlar                                           

    Madde 164 - Bu Kanun hükümleri 1 Eylül 1930 tarihinden başlar.             

    Madde 165 - Bu Kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.    

                                                                               

                                     *                                         

                                    * *                                        

    3/4/1930 TARİH VE 1580 SAYILI ANA KANUNUNA İŞLENEMİYEN GEÇİCİ MADDELER     

                                                                               

    1) 20/6/1987 TARİH VE 3394 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDESİ                   

                                                                               

    Geçici Madde 2 - 12/3/1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9/4/1987 tarihli ve 3347

sayılı Yetki Kanunları ile Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname  

çıkarma yetkisi, 1580 sayılı Belediye Kanununun 93 üncü maddesinin değiştirilme-

si ve 27/6/1984 tarihli, 3030 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine bir fıkra eklenme-

si hakkında Kanunlar için de adı geçen Kanunlarla verilen süre bitimine kadar  

geçerlidir.                                                                    

_____________________________                                                  

    Not:  20/6/1987 tarih ve 3394 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi,işlene- 

meyen hüküm olarak ilgili olduğu 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muh- 

tarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Kanununun sonuna alınmıştır.            

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

            1580 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN              

                                                                                

                  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE                      

                                                                               

Kanun                                                            Yürürlüğe     

 No.             Farklı tarihte Yürürlüğe giren Maddeler        giriş tarihi   

___________    ___________________________________________    _______________  

                                                                               

 1676                             ___                             1/9/1930     

 1683                             ___                             1/6/1930     

 1929                             ___                             9/3/1932     

 2493                             ___                             9/6/1934     

 2571                             ___                            15/7/1934     

 3666                             ___                            11/7/1939     

 3998                             ___                            19/4/1941     

 4520                             ___                             2/2/1944     

 4573                             ___                             9/6/1944     

 4617                             ___                             1/6/1944     

 4705                             ___                             4/4/1945     

 4759                             ___                            23/6/1945     

 4878                             ___                            30/4/1946     

 5116                             ___                            26/6/1947     

 5168                             ___                             9/2/1948     

 5237     1, 4, 5 ve 9 uncu maddeleri ile 51 inci maddesinin bu                 

          maddelerle ilgili hükümleri                             1/1/1949     

                                                                               

          Diğer Hükümleri                                         1/8/1948     

                                                                               

 5656                             ___                            31/3/1950     

 5669                             ___                            12/7/1950     

 5889                             ___                            29/2/1952     

 6124                             ___                            15/7/1953     

 6349                             ___                            18/3/1954     

 6424                             ___                            29/6/1954     

 6437                             ___                           26/11/1954     

 6555                             ___                            18/5/1955     

 6785                             ___                            16/1/1957     

 6975                             ___                             1/6/1957     

 7078                             ___                            24/2/1958     

 7363                             ___                            29/7/1959     

 7469                             ___                            10/5/1960     

  150                             ___                            9/12/1960     

  307                             ___                            27/7/1963     

  710                             ___                            29/1/1966     

  904                             ___                            15/7/1967     

 1136                             ___                             7/7/1969      

 1252                             ___                            22/4/1970     

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

   Kanun                                                           Yürürlüğe   

    No.            Farklı tarihte Yürürlüğe giren Maddeler        giriş tarihi 

__________     _____________________________________________    _______________

                                                                               

  1312         Yönetim Kurulu üyelerinin Gen.Md.ve                             

               yardımcılarının atanmalarına ait hükümleri          25/7/1970   

                                                                               

                Diğer hükümleri                                   25/10/1970   

                                                                               

  2303                         ___                                 12/9/1980   

                                                                   tarihinden  

                                                                   geçerli     

                                                                   olmak       

                                                                   üzere       

                                                                   29/9/1980   

  2508         2 nci maddesi ile 1580 sayılı Kanuna eklenen                    

               geçici 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrası hükmü       1/3/1981     

                                                                               

               Diğer hükümleri                                     1/9/1981    

  2678                        ___                                 12/6/1982    

  2705                        ___                                 11/9/1982    

KHK/110                       ___                                28/10/1983    

  2972                        ___                                 18/1/1984    

  3019                        ___                                 22/6/1984    

  3033                        ___                                  9/7/1984    

                                                                               

  3194     43/b, c, d, e; 46,47 ve 48 inci maddeleri ile geçici                

            7 nci maddesi                                          9/5/1985    

                                                                                

           Diğer maddeleri                                        9/11/1985    

                                                                               

KHK/283                       ___                                 27/5/1987    

  3394                        ___                                 30/6/1987    

KHK/335                       ___                                 12/8/1988    

KHK/336                       ___                                  5/8/1988    

   3612                       ___                                 16/2/1990    

   3866                       ---                                 12/3/1993    

KHK/560                       ---                                 28/6/1995    

   4231                       ---                                  1/4/1997    

KHK/572                       ---                                  6/6/1997    

   4342                       ---                                 28/2/1998    

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

               1580 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞiKLİK YAPAN MEVZUATIN            

                     YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ                 

                                GÖSTERiR LİSTE                                 

                                                                                

                                                  Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

            Yürürlükten Kaldırılan               -------------------------------

         Kanun veya Kanun Hükümleri                  Tarihi     Sayısı   Maddesi

--------------------------------------              ---------   -------  -------

2/6/1930 tarih ve 1676 sayılı Kanun                  3/6/1930      1683       72

                                                                               

5/7/1934 tarih ve 2571 sayılı Kanun                  5/7/1939      3666        2

                                                                               

3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanununa                                

ek olan 2763 sayılı Kanunun 6  ncı maddesi          13/6/1945      4759       27

                                                                               

3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye                                         

Kanununun 94 üncü maddesinin "A" fıkrası             4/2/1948      5168        1

                                                                               

3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı  Kanunun                                         

114 ncü maddesi                                      1/7/1948      5237       51

                                                                               

3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanununun                               

37,39,46,47,48,49,50,51 ve 52 nci maddeleriyle 53                               

ncü maddesinin 5 nci fıkrası ve aynı Kanunun 4878                              

sayılı Kanunla değişen 32,33,34,35,36,38,40,41,                                

42,43 ve 44 ncü maddeleri                              7/7/1950    5669        2

                                                                               

3/4/1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanununun                             

110 uncu maddesine 18/6/1947 tarihli ve 5116 sayılı                            

Kanunla eklenen (18) numaralı fıkra ile geçici                                 

madde                                                 25/2/1952    5889        8

                                                                               

3/4/1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanununun                             

149,150,151,152 ve 153 üncü maddeleriyle,4573                                  

ve 4617 sayılı Kanunlar                               10/3/1954    6349        5

                                                                                

3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanununun                               

15 nci maddesinin 30 ncu fıkrası ve  114 üncü                                  

maddesinin son fıkrası                                 9/7/1956    6785       60

                                                                               

3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanununun                               

11 nci maddesi                                        14/2/1958    7078        2

                                                                               

3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanununun                               

2 nci maddesi                                          4/5/1960    7469        2

                                                                               

3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanununun                               

23,25,89 ve 92 nci maddeleri ile 5669,6424,6437,                               

6555 ve 7363 sayılı Kanunlar                          19/7/1963     307        4

                                                                               

1351,1580,3196 ve 3611 sayılı Kanunların ve diğer                              

kanunların bu kanuna aykırı hükümleri                 18/1/1966     710        3

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın 

       Yürürlükten Kaldırılan                   ------------------------------ 

    Kanun veya Kanun Hükümleri                         Tarihi     Sayısı Maddesi

--------------------------------------------------     --------   ------ -------

                                                                                

3/4/1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanununun                             

307 sayılı Kanunla değiştirilen 24 üncü maddesinin                             

10 sayılı bendinden sonra gelen "5, 7. ve 8 inci                               

bentlerde belirtilenler affedilmiş  olsalar  dahi                              

seçilemezler" ibaresi                                  14/4/1970   1252        4

                                                                               

3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanununun                               

19 uncu maddesi (4/A) bendi ile aynı maddenin 5                                

inci fıkrasının bu kanuna muhalif olan hükümleri       15/7/1970   1312       37

                                                                                

3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanununun                               

15 inci maddesinin 31 inci, 39 uncu ve 47 inci bent-                           

leri 19 uncu maddesinin 4/A bendi ile aynı madde-                              

nin 5 inci fıkrası ve 70 inci maddenin 9 uncu ben-                             

dinin 1312 sayılı Kanuna muhalif hükümleri              9/9/1982   2705        5

                                                                                

15/7/1970 tarih ve 1312 sayılı Kanun ve 9/9/1982                               

tarih ve 2705 sayılı Kanunun 1,2,3,4,5,ve 6 ncı                                

maddeleri ile 3/4/1930 gün ve 1580 sayılı Kanunun                               

15 inci maddesinin 31 inci, 39 uncu ve 47 inci                                 

bendleri,19 ncu maddesinin 4/A bendi ile aynı                                  

maddenin 5 inci fıkrası ve 70 inci maddenin 9 uncu                              

bendinin bu KHK'ye aykırı hükümleri                   10/10/1983  KHK-110     25

                                                                               

19/7/1963 gün ve 307 sayılı Belediye Kanununda                                 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun, Seçimlerle                                

ilgili ve bu kanuna aykırı olan hükümleri ile di-                              

ğer kanunların bu Kanuna aykırı olan seçimlerle                                

ilgili hükümleri                                       18/1/1984   2972       37

                                                                               

18/1/1966 tarih ve 710 sayılı Kanun                     3/5/1985   3194       43

3/4/1930 tarihli ve 1580 sayılı Kanunun                                        

15 inci maddesinin 77 nci fıkrası                      24/6/1995  KHK-560     21

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

ÿ

  İlgili Başlıklar
5393 Sayılı Belediye KAnunu
Belediye Kanunu
 
Etkinlik ve Duyurular Takvimi
Kamuoyu - Araştırma

Internet sitemizi nasıl buldunuz?

Oy Kullan Sonuçlar
Bağlantılar
Reklam - Bildiri Panosu

T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "E-BELEDİYECİLİK HİZMETİ" Projesi kapsamında E-Belediyecilik Hizmet Portalı hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Derbent Belediyesi’ne aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz. Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz