BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

KONYA DERBENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C.

KONYA DERBENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

Karar Tarihi : 06/03/2015

Karar Sayısı : 11

 

                                                             BİRİNCİ BÖLÜM
                                       AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR

Amaç

MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Derbent Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışmalarını düzenlemektir.
 
Kapsam

MADDE 2- Bu Yönetmelik, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren birimlerin teşkili, görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemler ile iş akışının düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar.
 
Dayanak

MADDE 3- 03.07.2009 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b ve 18/M bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönetmelikte adı geçen;
 
Belediye                                  : Derbent Belediyesini,
Başkanlık                                 : Derbent Belediye Başkanlığını,
Başkan                                     : Derbent Belediye Başkanını,
Meclis                                      : Derbent Belediye Meclisini,
Encümen                                  : Derbent Belediye Encümenini,
Müdürlük                                 : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünü
ifade eder.
 
                                                          İKİNCİ BÖLÜM
                           MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU VE GÖREVLERİ
Kuruluşu

MADDE 5- Emlak ve İstimlak müdürlüğü ;

1-     İdari İşler birimi
2-     Kamulaştırma birimi
3-     Harita ve imar uygulama birimi
4-   Harita bilgi işlem  birimlerinden oluşur.

Harita Kontrol Mühendisleri, görev dağılımına  göre birimlerin uygulamalarından sorumludur. 

 

 

Müdürlüğün görevleri

MADDE 6- Müdürlüğün görevleri aşağıda sayılmıştır:

1- Gerek resmi kurumlar ve belediyemiz birimleri tarafından ,  gerekse vatandaşlar tarafından müdürlüğümüze yapılan her türlü başvurunun ilgili birimlere intikalini sağlamak ve takibini yapmak.
2- Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde, İmar planları dahilinde uygulama planlarını hazırlamak, dağıtım cetvellerini düzenlemek ve arazi üzerinde düzenlemeler yapmak,
3- Koruma, geliştirme, kentsel dönüşüm, kentsel yenileme ve benzeri plan değişiklikleri neticesinde uygulama planlarını yapmak, bunların kontrolünü ve denetimini yapmak,
4- 3194 sayılı imar kanununu ilgili maddelerince resmi ve tüzel kişiler tarafından talep edilen imar uygulamalarını ve kontrol işlemlerini yürütmek.
5- Belediyeye ait taşınmazların kayıtlarını düzenli tutmak, takip ve kontrolünü sağlamak, kullanış şekillerini tespit ederek önerilerde bulunmak, değerlerine ilişkin tespitlerde bulunmak,
6- Belediyeye ait taşınmazların satış, trampa, kira, mülkiyetten gayri, ayni hak tesisi (mürür, intifa, irtifa vb.) , ecri misil v.b. mülkiyete ilişkin işlemleri yürütmek,
7- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu muvacehesinde kamulaştırma işlemlerini yürütmek,
8- İmar uygulamalarının sağlıklı yapılabilmesi için arazi detay alımları yapmak ve yapılan uygulamalar neticesinde oluşan imar yolları, sosyal hizmet ve resmi kurum alanlarının aplikasyonlarını yapmak.
 
            Müdürlük ile ilgili kanun ve birincil mevzuatlar

            MADDE 7- Müdürlüğün doğrudan ve/veya dolaylı olarak uygulanmasından sorumlu olduğu kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatlar.


            a- 3194 sayılı İmar Kanunu
            b- 5393 sayılı Belediye Kanunu
            c- 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
            d- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
            e- 2886 sayılı İhale Kanunu
            f- 2644 sayılı tapu kanunu
           g- Bina, arsa, arazi ve müştemilatlar ile ilgili imar uygulamalarını ilgilendiren diğer kanun, genelge, yönerge ve yönetmelikler.   
 
Müdür

MADDE 8- Bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden ve koordinasyonundan öncelikle belediye başkanına veya bağlı olduğu başkan yardımcısına karşı birinci derecede sorumludur.

            Bu kapsamda :
1-     Müdürlüğü bünyesindeki birimlerde yapılabilecek iş , plan ve proje üretimini organize etmek ,
2-     Belediyemiz Meclis ve Encümen toplantılarına iştirak ederek Müdürlüğü ile ilgili gündemdeki hususlar hakkında bilgi sunmak,
3-     Emlak ve İstimlak müdürlüğü sorumluluk alanına giren tüm işlerle ilgili olarak Belediye içinde ve dışındaki tüm birim ve resmi kurumlarla koordinasyon ve işbirliğini sağlamak ve bu konularda gelebilecek tüm teklifleri değerlendirmek.
4-     Başkan ve Başkan yardımcılarının, Müdürlük çalışanlarının uymasını istediği konular hakkında toplantılar yapmak

 

Kamulaştırma Birimi

MADDE 9- Kamulaştırma Biriminin görevleri aşağıda sayılmıştır.


1- Belediyeye ait taşınmazların kayıtlarını düzenli tutmak, takip ve kontrolünü    
    sağlamak.
2- Belediyeye ait taşınmazların kullanış şekillerini tespit ederek önerilerde bulunup,
    Özellikle satışı yapılacak taşınmazların değerlerinin belirlenmesine katkıda
    bulunmak.
3- İlgili Kanun ve Yönetmelikler kapsamında Belediyeye ait taşınmazların satış,   
    trampa, kira, mülkiyetten gayri, ayni hak tesisi (mürür, intifa, irtifa vb.) , ecri misil v.b.
    mülkiyete ilişkin işlemleri yürütmek,
4- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu muvacehesinde kamulaştırma işlemlerini  yürütmek,
           

İdari İşler Birimi

 

MADDE 10-İdari İşler biriminin görevleri aşağıda sayılmıştır:

 

1- Evrak, arşiv ve yazışma işlerini yürütmek,

2- Evrakların gerekli birimlere ulaştırılması ve her türlü yazışmanın düzenlenmesini
    Sağlamak,
3- Resmi kurum ve kuruluşlara ait yazışmaları yapmak, bu yazışmaların takibini ve
   Arşivlenmesini yapmak.
4- Müdürlüğün tahakkuk ve tediye işlemlerini yürütmek.
 
Harita ve İmar Uygulama Birimi


MADDE 11-Harita ve İmar Uygulama biriminin  görevleri aşağıda sayılmıştır:


1-     Belediyemizce yapılan imar uygulamalarının kadastro ve imar durumlarına göre altlıklarını hazırlamak
2-     Harita Bilgi İşlem bürosuyla koordineli olarak dağıtım cetvellerini ve teknik evrakları hazırlamak,
3-     İmar planı gereğince oluşan imar adalarının araziye aplikesini sağlamak
4-     Sosyal, kültürel ve resmi kurum hizmet alanlarının araziye aplikasyonlarını sağlamak,
5-     İmar yada kadastro parsellerinin 3194 sayılı imar kanununun 15, 16, 17, 18. madde ile diğer imar uygulamalarının kontrolünü ve takibini yapmak,
6-     İmar yada Kadastro Parselleri hakkında vatandaş ve resmi kurumlara gerekli bilgileri vermek,
7-     Belediyemizce yapılacak imar revizyon planlarına altlık olmak üzere detay alımlarını yapmak,
8-     Her türlü Teknik dosyaların arşivlenmesini sağlamak.
 
 Harita Bilgi İşlem Birimi


 MADDE 12-Harita bilgi işlem biriminin görevleri aşağıda sayılmıştır:

1-     İmar uygulaması gereği tapu sicil müdürlüklerinden uygulamaya haiz parsellerin mal sahip kayıtlarını alarak dağıtım işlemlerini yapmak,
2-     Dağıtımlarla ilgili her türlü formları hazırlamak ve parselasyon işlemlerini yapmak.
3-     Her türlü ölçek ve ebattaki paftaların sayısal hale getirilmesini sağlamak,
4-     Haritaların Sayısal değerleri farklı koordinat sistemleri ile dönüşüm işlemlerini yapmak,
5-     Büyük ve küçük ölçekli haritaların istenilen ebat ve ölçekte çizimlerini yapmak ,
6-     Bilgisayar ortamında arşiv oluşturmak
7-     Müdürlüğümüzde kullanılan bilgisayar programlarının güncelliğini ve kullanılırlığını sağlamak,
 
                                                       ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
                                                    ORTAK HÜKÜMLER
Müdürlük Bütçesi


MADDE  13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü , 5018 Sayılı Yasa kapsamında Belediye Başkanının bütçe çağrısına istinaden , yıllık bütçe Gider teklifi hazırlamak ve süresi içerisinde Mali Hizmetler  Müdürlüğü’ne göndermek zorundadır.
 
Yazışmalar


MADDE 14- Diğer belediye birimlerinin Müdürlükle yazışması olduğu takdirde öncelikle ele almak ve sonuçlandırmak zorundadır.
 
 
Değişiklik Teklifi


MADDE 15- Bu Yönetmelikte yapılacak her türlü değişiklik teklifinin Başkan onayına sunulması işlemi Yazı İşleri Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleştirilir.

 
                                                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
                                                   SON HÜKÜMLER

Yürürlük


MADDE  17- Bu Yönetmelik hükümleri belediye meclisince kabulü ile yayınlanma tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme


MADDE 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

 

Meclis Başkanı                                  Kâtip                                                      Kâtip                    Hamdi ACAR                         Abidin SARIÇİÇEK                                       İsmail ÖZ

Anket

sadf