DERBENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

DERBENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

T.C.

DERBENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

 

Karar Tarihi: 06/03/2015

Karar Sayısı: 11

 

 

Amaç

 

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, 14/07/1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi uyarınca 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince;

Derbent Belediyesinde görevli memurların disiplin amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

 

Kapsam

 

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Derbent Belediyesinde görevli memurlar hakkında uygulanır.

 

 

Disiplin amirleri

 

MADDE 3- (1) Disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin ekli çizelgesinde gösterilmiştir.

 

 

Memurların disiplin işleri

 

MADDE 4- (1) Memurların disiplin iş ve işlemlerinde Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

 

Yürürlük

 

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik, Derbent Belediye Meclisi kararı ile kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Yürütme

 

MADDE 6- (1) Bu Yönetmeliği, Derbent Belediye Başkanı yürütür.

 

 

 

 

 

EK-I : İl, İlçe ve Belde Belediyeleri Disiplin Amirleri

EK-I

 

İL, İLÇE VE BELDE BELEDİYELERİ DİSİPLİN AMİRLERİ

 

UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

BAŞKAN YARDIMCISI

BELEDİYE BAŞKANI

 

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

 

İÇ DENETÇİ

BELEDİYE BAŞKANI

 

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

 

BİRİM MÜDÜRLERİ/İŞLETME MÜDÜRÜ, BİRİM AMİRLERİ

BELEDİYE BAŞKANI

 

AVUKAT

BELEDİYE BAŞKANI

 

UZMAN, SİVİL SAVUNMA UZMANI  

BİRİM MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

MÜFETTİŞ,  MÜFETTİŞ YARDIMCISI

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

MALİ HİZMETLER UZMANI
MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

ŞEF, AYNİYAT SAYMANI, EĞİTMEN, MUHASEBECİ VE DİĞER MEMURLAR

BİRİM MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

ZABITA VE İTFAİYE PERSONELİ

BİRİM AMİRİ (*)

BELEDİYE BAŞKANI

 

 

(*)Birim Amiri;

“C1-C4 Grubu belediyelerde zabıta amiri ve itfaiye amiri,

D1-D2 Grubu belediyelerde zabıta komiseri,

D3-D7 Grubu belediyelerde zabıta amiri,

D1-D6 Grubu belediyelerde itfaiye çavuşu,

D7 Grubu belediyelerde itfaiye amiri,

Bunların dışında kalan il, ilçe ve belde belediyelerinde zabıta müdürü ve itfaiye müdürü” dür.

 

 

 

 

 

Meclis Başkanı                                 Katip                                                 Katip

 Hamdi ACAR                       Abidin SARIÇİÇEK                                 İsmail ÖZ

Anket

sadf