FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C.

DERBENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

Karar Tarihi: 06/03/2015

Karar Sayısı: 11

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ - KAPSAM - YASAL DAYANAK

 

AMAÇ

MADDE – l

Bu yönetmeliğin amacı; Derbent Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.

 

KAPSAM

MADDE –2

Bu yönetmelik, Derbent Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün; görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

YASAL DAYANAK

MADDE - 3

1982 T.C. Anayasası’nın 124. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 ve 6360 sayılı Büyükşehir Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmesi Kanunu, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu kanunlara göre çıkartılan yönetmeliklere göre hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İLKELER KURULUŞ VE TANIMLAR

 

İLKELER

MADDE – 4

Fen İşleri Müdürlüğü, hizmet ve faaliyetlerinde etkinlik, adalet, hizmette kaliteyi sağlamak kurumun güçlü ve zayıf yönlerini tespit ederek sorunlara kalıcı ve yerinde çözüm üretmek. Belediyenin amaçlarını, hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemek, gerekli planlamaları yapmak. Müdürlüğün güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditleri analiz etmek, geleceğe dönük stratejileri belirlemek.Yönetici ve diğer pozisyonlarda görev yapan personelin motivasyonunu sağlamak, performansını artırmak, toplam kalite yönetimine geçmek.

 

 

 

 

KURULUŞ

MADDE - 5

Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına ve görevlendireceği bir Belediye Başkanı Yardımcısı’na bağlı olarak çalışmalarını yürütür.

Kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması için, yerel hizmetlerin dengeli dağılımı temin edilerek, Belediye tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması için ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak istihdam edilir.

 

TANIMLAR

MADDE – 6

Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

Belediye : Derbent Belediyesini,

Başkan : Derbent Belediye Başkanını,

Başkanlık : Derbent Belediye Başkanlığını,

Meclis : Derbent Belediyesi Meclisini,

Encümen : Derbent Belediyesi Encümenini,

Müdür : Fen İşleri Müdürünü,

Müdürlük : Fen İşleri Müdürlüğünü,

Personel : Çalışan, bağlı olduğu birim sorumlusunun verdiği görev ve hizmetleri tam ve noksansız olarak yerine getirmekle yükümlü memur, işçi ve sözleşmeli personeli ifade eder.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

Fen İşleri Müdürlüğü’nün görev ve sorumlulukları

MADDE - 7

Fen İşleri Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır.

 1. Kendi Hizmet alanı içine giren işlerin yıllık yatırım, Plan ve Programlarını yapmak, bütçe tasarılarını hazırlamak.
 2. Belediye sınırları içindeki meydan, cadde ve ara yolların bakım ve onarımlarını sağlamak (Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yollar hariç), yeni yollar açmak, mevcut yolları İmar Planına uygun olarak genişletmek.
 3. Encümen tarafından kararı alınan, maili inhidam yapılarını yıkmak.
 4. Yıllık yatırım programına göre yapılması planlanan yapı, tesis ve onarım işlerinin mevcut yasaya göre ihalelerinin yapılabilmesi için, ihale onayı alarak Plan ve Proje Müdürlüğüne göndermek, ihale sonrasında ise, ihalesi yapılan; yapı, tesis ve onarım işlerinin işin başlamasından, tamamlanıncaya kadar olan süreçte işin kontrollüğünü ve takibini yapmak.
 5. Fen İşlerine ait araç ve ekipmanları, ihtiyaca, hizmetin gereklerine göre sevk ve idare etmek veya ettirmek.
 6. Müdürlüğün görev alanı içine giren, işlerden dolayı yapılan şikâyet ve başvuruları inceleme ve sonuçlanmasını sağlamak.
 7. Müdürlüğe bağlı personelin çalışmalarını gözetmek.
 8. Vatandaşların dilekçelerine ve diğer kurum ve kuruluşların yazılarına cevap vermek.
 9. Yeni yapılacak hizmet binası, park, tesis vb. çalışmalar çerçevesinde projelerde hizmet ve TUS alımı ile yapım ihalelerine ilişkin ihale evrakını hazırlamak, ihale onayını almak, proje çalışmalarını yapmak.
 10. Demirbaş araç ve gereçlerin muhafazasında, sevk ve idaresinde gerekli titizliği göstermek, ilgililerce korunmasını sağlamak.
 11. Müdürlük programına alınan her türlü inşaata ait etütleri hazırlamak.
 12. İhale sonrası, proje, teknik şartname, mahal listesi ve sözleşme şartları doğrultusunda inşaatın kontrollüğünü yapmak.
 13. İhaleli işlerin yer teslimi kontrolü, ruhsat işleri, geçici ve kesin kabullerini ve diğer evrak işlerini yaptırmak.
 14. İhaleli iş devam ederken sözleşme şartlarına ve ihtiyaca göre keşif artış dosyasını düzenlemek ve onayı aldırmak ve uygulatmak.
 15. İhalesi tamamlanmış inşaat ve işlerin kontrolünü yapmak ve işin yürütülmesini sağlamak.
 16. Müdürlüğün yaptığı ihaleli işlerin hakediş raporlarının tanzim ve tasdikini yaptırmak.
 17. Günün şartlarına göre yenilikleri takip etmek ve yeni malzemeleri tanımak, inşaatlara uygulanabilirliğini araştırmak.
 18. Yatırım projelerinin prensiplerini belirlemek ve proje şartnamelerini hazırlatmak kontrol etmek ve onaylamak.
 19. İnşaatı bitmiş tesis’in kullanılması için ilgili birime teslim etmek.
 20. Müdürlükle ilgili vatandaşların dilekçelerine ve diğer kurum kuruluşların yazılarına cevap vermek.
 21. Yapılacak işler için gerekli araç gereç, makine ve malzeme ihtiyaçlarını tespit etmek, teminini sağlanmak.
 22. Belediye sınırları içinde ve Belediyemiz sorumluluğunda bulunan yolların bakım ve onarımlarını yapmak. 
 23. Mevcut, ekonomik ömrünü doldurmuş cadde ve sokaklarda ihtiyaca göre, Tretuvar ve yağmursuyu giderlerinin yenilenmesini yıllık programa göre yaptırmak.
 24. Yol, Park, Altyapı vb. çalışma için avam proje hazırlamak ve uygulamak.
 25. Yıllık planlı işlerin, aylık çalışma programını hazırlamak, hazırlatmak ve gerçekleştirmek.
 26. İş Deneyim Belgelerini düzenlemek.

 

Fen İşleri Müdürü’nün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE – 8

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 1. Başkan ve Başkan Yardımcıları tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, Belediye Meclisi ve Encümen kararlarını uygulamak.
 2. Bu yönetmeliğin 7. Maddesinde yazılı görev, yetki ve sorumlulukları bizzat yapmak ve yaptırmak, bu görevlerle ilgili konularda, müdürlükler arasında koordineyi sağlamak, müdürlüğün çalışmalarını denetlemek, ekiplere ve personele emir ve talimat vermek.
 3. Müdürlüğe gelen evrakların takibini yapmak, Müdürlük tarafından yapılan yazışmaları imzalamak.
 4. Disiplin Kurulu üyesi olarak ilgililer hakkında disiplin amirliği görevini yürütmek.
 5. Müdürlüğün bütçesini hazırlamak, etkin ve verimli olarak kullanmak.
 6. Harcama yetkilisi görevini ifa etmek.
 7. Resmi Kurumların,  Mahalli İdarelerin ve Birliklerin düzenlediği toplantılara ve seminerlere Belediye Başkanı/Belediye Başkan Yardımcısı izniyle katılmak.
 8. İhale yetkilisi olarak, Müdürlük bünyesinde yapılan ihaleleri yapmak.
 9. Müdürlük faaliyet raporunu hazırlamak veya hazırlatmak.
 10. Müdürlük stratejik plan ve performans programı çalışmalarını yapmak veya yaptırmak.
 11. Müdürlük arşivini oluşturmak, arşiv çalışmalarını yapmak veya yaptırmak.
 12. Müdürlüğü ilgilendiren konularda Belediye Meclisi ve Encümenine teklifte bulunmak.
 13. Faaliyet alanıyla ilgili konularda projeler üretmek, takip etmek ve uygulamak.
 14. Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak.
 15. Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
 16. Müdür, görevlerin yürütülmesinden bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ve Başkana karşı sorumludur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

 

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE – 9

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükte mevzuat hükümleri ile Başkanlık emir ve talimatları uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE – 10

Bu Yönetmelik hükümleri Konya Derbent Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını müteakip yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE – 11

Bu yönetmelik hükümlerini Derbent Belediye Başkanı yürütür.

 

 

Meclis Başkanı                                 Katip                                                 Katip

 Hamdi ACAR                       Abidin SARIÇİÇEK                                 İsmail ÖZ

Anket

sadf