KONYA DERBENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KONYA DERBENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C.

KONYA DERBENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

Kabul Tarihi : 06.03.2015

Kabul Sayısı : 11

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ- KAPSAM-YASAL DAYANAK

            AMAÇ:

MADDE - 1

 

Bu Yönetmeliğin amacı; Derbent Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma ile Usul ve Esaslarını düzenlemektir.

 

KAPSAM:

MADDE – 2

 

Bu yönetmelik, Derbent Belediyesi İmar ve Şehircilik İşleri Müdürlüğünün; görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulü ve esaslarını kapsar.

 

YASAL DAYANAK:

MADDE – 3

 

2709 sayılı 1982 Anayasası’nın 124. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 ve 6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile bu kanunlara göre çıkarılan yönetmeliklere göre hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İlkeler Kuruluş ve Tanımlar

 

İLKELER:

MADDE – 4

 

Belediye hizmet ve faaliyetlerinde etkinlik, adalet, hizmette kaliteyi sağlamak, kurumun güçlü ve zayıf yönlerini tespit ederek sorunlara kalıcı ve yerinde çözüm üretmek. Belediyenin amaçlarını, hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemek, gerekli planlamaları yapmak. Belediyenin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditleri analiz etmek, geleceğe dönük stratejiler belirlemek.

Yönetici ve diğer pozisyonlarda görev yapan personelin motivasyonunu sağlamak, performansını artırmak, toplam kalite yönetimine geçmek.

 

 

KURULUŞ:

MADDE - 5

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Belediye Başkanı’nın ya da görevlendireceği bir Belediye Başkan Yardımcısı’na bağlı olarak çalışmalarını yapar. Kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, Belediye tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması için ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak istihdam edilir.

 

TANIMLAR:

MADDE – 6

Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

Belediye : Konya Derbent Belediyesini,

Başkan : Konya Derbent Belediye Başkanını,

Başkanlık : Konya Derbent Belediyesi Başkanlığını,

Meclis : Konya Derbent Belediyesi Meclisini,

Encümen : Konya Derbent Belediyesi Encümenini,

Müdür : İmar ve Şehircilik İşleri Müdürünü,

Müdürlük : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü,

Şef : İlgili Şefi

Şeflik : İlgili Şefliği

Personel : Müdürlüklerde çalışan, bağlı olduğu birim sorumlusunun verdiği görev ve hizmetleri tam ve noksansız olarak yerine getirmekle yükümlü memur ,işçi ve sözleşmeli personeli, ifade eder.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MÜDÜRLÜK GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE – 7

 1. İlçenin imar ile ilgili hizmet hedeflerini, yasal, hukuksal ekonomik ve yönetsel sınırlılıkları, dikkate alarak saptamak.
 2. Hizmet hedeflerinin yerine getirilebilmesi için gerekli girdileri, çeşit, miktar, maliyet olarak ayrıntıları ile belirlemek.
 3. Yapı Ruhsatı ile yapılmakta olan inşaatları kontrol ederek Zemin aplikasyon ve Subasman vizelerini yapmak.
 4. Ruhsat talep dilekçesi ekinde sunulan proje ve proje tadilatlarının uygunluğunu kontrol etmek ve onaylamak.
 5. Yeni Yapı, Muvakkat (geçici), Yeniden, Yenileme, İlave, Tadilat, Güçlendirme, Bahçe Duvarı Ruhsatlarını düzenlemek.
 6. Yapılacak binalarda teknik sorumluluğu yüklenecek fenni mesullerin takibini yapmak.
 7. İlgili kurumlarla gerekli yazışmaları yapmak.
 8. Yapı Ruhsatı ile yapılmakta olan binaların ruhsat ve eklerine uygun olup olmadığını denetlemek.
 9. Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan binaların tespitini yaparak gerekli yasal işlemlerini takip etmek.
 10.  Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığı beyan edilen yapıları yerinde kontrol etmek.
 11. Yapıların kullanıma açılması için Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmek.
 12. Tüm evrak ve projelerin düzenli bir şekilde arşivlenmesini sağlamak.
 13. Kat irtifakı ve Kat Mülkiyeti tapularının çıkartılması amacıyla yapı ruhsatı ve Yapı Kullanım İzin Belgesi alınmış onaylı mimari projelere göre, bağımsız bölüm numaralarını vermek.
 14. Belediyece yapılan ihalelerin ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yapılmasını sağlamak, sağlattırmak.
 15. Yıkılmaya yüz tutmuş, yıkılacak derecede olan binaların tespitini yapmak eski eser ve yapıların kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge kurulu ile işbirliği içerisinde gerekli önlemleri almak ve yıkılacak olan binaların yıkımı için Fen İşleri Müdürlüğüne bilgi vermek.
 16. Yeni yapılacak İmar Planı, İmar Uygulaması, Kentsel Dönüşüm, vb çalışmalar çerçevesinde projelerde hizmet ve TUS alımı ile yapım ihalelerine ilişkin ihale evrakını hazırlamak, ihale onayını almak, proje çalışmalarını yapmak.
 17. İş Deneyim Belgelerini düzenlemek.

 

İmar ve Şehircilik Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE - 8

 1. Başkan ve / veya Başkan Yardımcısı tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni kararlarını uygulamak.
 2. Bu yönetmeliğin 7. maddesinde yazılı görev, yetki ve sorumlulukları bizzat yapmak yaptırmak.
 3. Müdürlüğe gelen evrakların takibini yapmak, Müdürlük tarafından yapılan yazışmaları imzalamak.
 4. Disiplin Kurulu üyesi olarak ilgililer hakkında disiplin amirliği görevini yürütmek.
 5. Müdürlük bütçesini hazırlamak, etkin ve verimli olarak kullanmak.
 6. Harcama yetkilisi görevini ifa etmek.
 7. Resmi Kurumların,  Mahalli İdarelerin ve Birliklerin düzenlediği toplantılara ve seminerlere Belediye Başkanı/Belediye Başkan Yardımcısı izniyle katılmak.
 8. İhale yetkilisi olarak, Müdürlük bünyesinde yapılan ihaleleri yapmak.
 9. Müdürlük faaliyet raporunu hazırlamak veya hazırlattırmak.
 10. Müdürlük stratejik plan ve performans programı çalışmalarını yapmak veya yaptırmak.
 11. Müdürlük arşivini oluşturmak, arşiv çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,
 12. Müdürlüğü ilgilendiren konularda Belediye Meclisi ve Encümenine teklifte bulunmak.
 13. Faaliyet alanıyla ilgili konularda projeler üretmek, takip etmek ve uygulamak.
 14. Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak.
 15. Vatandaşların dilekçelerine ve diğer kurum ve kuruluşların yazılarına cevap vermek.
 16. Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak, başkanlığın onayına sunmak,
 17. Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığına karşı sorumludur. Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.
 18. Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

 

Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE – 9

 1. Müdür tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, bütün çalışmalarını mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütmek.
 2. Müdürlük ile ilgili yazışmaları yapmak, kayıtları tutmak, arşivlemek, gelen ve giden evrakların takibini yapmak ve her türlü büro işlerini yürütmek.
 3. Mesaiye riayet etmek, çalışma saatlerini etkin ve verimli kullanmak, çalışma arkadaşlarıyla uyumlu olmak, kılık ve kıyafet yönetmeliğine uymak.
 4. Büro malzemeleri ile kendisine teslim edilen diğer malzemeleri korumak, itinalı, etkin ve verimli şekilde kullanmak.
 5. Kendisine verilen görevleri titizlikle ve eksiksiz olarak yerine getirmek. Görevleriyle ilgili konularda ilgili Başkan, Başkan Yardımcısı ve Müdürü sürekli bilgilendirmek.
 6. Süreli, günlü, acele ve ivedi yazıların gereğini süresinde yerine getirmek,
 7. Görev verilmesi halinde, seminer, kurs, konferans ve diğer hizmet içi eğitimlere katılmak, mesleki bilgisini geliştirmek.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE - 10

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükte mevzuat hükümleri ile Başkanlık emir ve talimatları uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE - 11

Bu Yönetmelik Konya Derbent Belediye Meclisi tarafından onaylanmasına müteakip yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE - 12

Bu Yönetmelik hükümlerini Derbent Belediye Başkanı yürütür.

 

 

 

Meclis Başkanı                                 Katip                                                 Katip

 Hamdi ACAR                       Abidin SARIÇİÇEK                                 İsmail ÖZ

Anket

sadf